TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmen metbugatynda – 18.01.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti wideokonferensiýa geçirdi»; «Maýa goýum – Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan.  

Galyberse-de, baş sahypada hormatly Prezidentimiziň adyna Gruziýanyň Prezidenti Salome Zurabişwiliden, Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modiden, Gruziýanyň Premýer-ministri Mamuka Bahtadzeden gelen täze 2019-njy ýyl mynasybetli gutlag hatlary ýerleşdirilen.  

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş», Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.
 2. Malym bar – halym  bar», Hojageldi Hançaýew, TYA-nyň maldarçylyk we weterinariýa institutynyň direktory, oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty.

    «Ýapragy – ýüpek, miwesi – şypa», Hudaýberen Abraýew.

 

«Adalat» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Gümrük babatda hyzmatdaşlyk», «Adalat».
 2. Çeper döredijilik: Goşgular: «Rowaçlygyň watany; Garagum sährasy; Söýgi syry; Matallaryň jogaby; Geregim», Mämmetgurban Mämmetgurbanow.

Hekaýa: «Ülkeri çerik», Abdylhalyk Jumadow.

Danalardan dürdäneler: «Hakykatçyllyk», taýýarlan Gülbahar Paşşyýewa. «Adalatly çözgüt», taýýarlan Bahar Hudaýberdiýewa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.  

Jemgyýetçilik habarlary: «Taryhdan gözbaş alýan kadalar we kanunlar», Serdar Maşarykow, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy.

 

«Edebiýat we sungat» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Berekediň başyn başlar, Rowaç!», Gözel Şagulyýewa, Türkmenistanyň Gahrymany.
 2. Çeper döredijilik: Goşgular: «Arkadagyň kitaplaryn okasak», Şirli Hudaýnazarow.

«Ýaşa, watan, ýaşa, Arkadagymyz!», Gülbahar Kulowa.

«Türkmenistan – rowaçlygyň watany; Wasp», Oguljeren Ataýewa.

«Watan; Sena», Annageldi Källiýew.

«Arkadagyň ýoly bilen; Alkyş», Baýrammyrat Amaşow.

«Milli Lider bilen», Baýramgözel Akjaýewa.

«Alkyşnama; Watan», Gaýyp Jumaýew.

«Arkadagyň aýdymlary; Watan duýgusy», Bazar Şalyýew.

«Men bir derýa; Guýym; Gidip barýan; Yşkyna görä», Ýazjuma Agageldiýew.

Hekaýa: «Köwüş», Maksat Hudaýgulyýew.

«Sylaşyk», Bägül Annabaýewa.

 1. Medeni habarlar: «Peder kesbiniň dowamy», Aýjemal Gaýlyýewa.

«Ependi sahna çykanda… »,  «Edebiýat we sungat» gazetiniň ýörite habarçysy.

    «Edebiýata siňen ömür», Baýrammämmet Täçmämmedow.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Jykyr we onuň bölekleri», Myrat Penjiýew, filologiýa ylymlarynyň doktory, professor.

 

«Mugallymlar» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: «Aragatnaşyk-telekommunikasiýa ulgamy ösüşde», Maral Myradowa, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demoktratiýa institutynyň ylmy işgäri.

«Innowasion esasly ykdysadyýet döredilýär», Leýli Aňňatowa, Tehnologiýalar merkeziniň ylmy işgäri.

«Halkara ulag we üstaşyr geçelgeleriniň ähmiýeti», Maral Nuryýewa, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň mugallymy.

 1. Oba-hojalyk ulgamyndaky habarlar: «Gant şugundyry», Rozygeldi Hallyýew, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.

 

 

 

Related posts

Türkmenistan’dan Türkiye’ye deprem taziyesi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan firması cam temizleyici üretimine başladı

Arkadag şehri “yeşil” ve “akıllı” şehir sertifikalarıyla ödüllendirilecek

Teswirle