TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Taryhy söwda ylalaşygyna gol çekildi

Dünýäniň iki uly ykdysadyýetine eýe bolan ýurtlaryň – ABŞ-nyň we Hytaýyň arasynda taryhy söwda ylalaşygyna gol çekildi. Köpden bäri geçirilýän gepleşikleriň esasynda gol çekilen ylalaşyk amerikan-hytaý söwda gatnaşyklarynyň gowulanmagyna ýardam eder.

Bu ylalaşyk ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp bilen Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Lýu He tarapyndan gol çekildi.

 Söwda-ykdysady ylalaşygynyň birinji tapgyryny düzýän bu ylalaşygyň şertlerine laýyklykda, Hytaý öňümizdäki 2 ýylyň dowamynda 200 milliard dollar möçberinde Amerikanyň önümlerini we hyzmatlaryny satyn alar. Şeýle hem Amerikanyň senagat, oba hojalyk harytlarynyň we energiýa serişdeleriniň Hytaýa eksporty göz öňünde tutuldy. Hususan-da, 75 milliard dollar möçberinde senagat, 40 milliard dollardan gowrak oba hojalyk önümleriniň hem-de 50 milliard dollara golaý energiýa serişdeleriniň alynmagy meýilleşdirildi.

– Bu örän möhüm we ähmiýetli wakadyr. Şu gün biz möhüm ädim ätdik – diýip, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp belledi.

Hytaýyň wise-premýeri öz gezeginde bu ylalaşygyň diňe bir Hytaýyň we ABŞ-nyň däl, eýsem tutuş dünýäniň söwda gatnaşyklaryna oňyn täsirini ýetirjekdigini belläp geçdi.

Related posts

Türkmenistan ile BAE arasında yenilenebilir enerji alanındaki ortaklık yeni bir aşamaya giriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı, Tokayev’i seçimlerdeki zaferi ile tebrik etti

Ata Watan Eserleri

Amerikan iş heyetinin Aşkabat ziyaretinin tarihleri ​​açıklandı

Teswirle