TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň tebigaty

Sankt-Peterburgda “Türkmen Alabaýy” Kitabynyň Tanyşdyrylyş Dabarasy

vepa
2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Türkmenistan – Bagtyýarlygyň watany» atly serginiň açylyş dabarasy geçirildi....

Bakanlar Kurulu toplantısı: Türkmen borsasında dijital dönem

vepa
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında telekonferans eşliğinde Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ülkenin güncel iç ve dış gündeminin ele alındığı toplantıda, Türkmenistan Borsası’nda dijital...

Türkmen Lider, İtalya’yı ziyaret edecek

vepa
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 6-7 Kasım tarihlerinde İtalya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret öncesinde 6 Kasım’da Milano’da Türkmenistan-İtalya İş Forumu’nun düzenlenmesi öngörülmektedir....

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň döredijilik topary tarapyndan yglan edilen “ Ata Watan Eserleri” bäsleşigine örän uly gyzyklanma bar. Häzire çenli eýýäm 40-a golaý eser bäsleşige...

Amerikanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy utgaşdyryjy gözleýär

vepa
Amerikanyň Türkmenistandaky Halkara bilim baradaky maslahat beriş merkezi utgaşdyryjy gözleýär. Bu merkez FLEX uçurymlary boýunça aşakdaky başarnyklara laýyk utgaşdyryjy gözleýändigini mälim edýär....

Birleşen Milletleriň Ösümş Maksatnamasy tekliplere garaşýar

vepa
Birleşen Milletleriň Ösüş Maksatnamasy (UNDP) Türkmenistandaky guramasy aşakdaky ugurlar boýunça tekliplere garaşýar. Gyzyklanýanlaryň aşakdaky telefon belgilerinden Birleşen Milletleriň Ösüş Maksatnamasy (UNDP) Türkmenistandaky...

Bagyşlaşaly

vepa
Gahar bize myhman wagty, Nä dürs pikir sazlaşyp ýör. Gursakdan kowulan mähir, Bizi gözläp azaşyp ýör....

Talybyň haýyşy

vepa
Jaň kakýan gelneje, ýüregmi üzdüň, Kakyp goýber bäş-on minut irrägem. Gyzyň gözi ýolda, duşuşyp soň men ýetişmeli sapaklara girmäge....

Günlere

vepa
Geçip barýan günler, sizden haýyşym, Ömür öýle boljak, biraz gyssanmaň! Düşünýän erteler garaşýandyrlar, Gitseňiz şu güne bagty gysganmaň!...

Ejeme

vepa
Tebigata gyşyň demi ýaýrady, Ýodalarda buzlar döndi düşege. Mähribanym, ýene senden jaň geldi: “Balam, sowuk. Ýyljak geýin, üşeme!”...