TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Nýu-Ýork ― dünýäniň tehnologiýa şäheri

Angliýanyň halkara maslahat beriş guramasy bolan «Savillisiň» her ýyl düzýän «World Best Tech Cities» sanawynyň 2019-njy ýyldaky tapgyrynda birinji orny ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheri eýeledi. Ol ozalky sanawlarda öňdeligi hiç kime bermän gelýän San-Fransiskony hem bu gezek yzda galdyrdy.

Dünýäniň tehnologiýa şäherleriniň sanawyna her ýyl 30 şäher girizilýär. Olaryň 100 sany aýratynlygyna görä baha berilýär. Elbetde, bu aýratynlyklaryň ählisi hem tehnologiýa bilen baglydyr. Üns berilýän ugurlaryň arasynda tehnologiýa üçin maýa goýumlar, işdäki ýeňillik, tehnologiýanyň ýaşaýyşa täsiri, tehnologik binýat, tehnologiýanyň şäherdäki ölçegi, şäheriň bilim derejesi, tehnolgik gözlegleriň gürlügi ýa seýrekligi, olarda gazanylýan başarnyklar ýaly aýratynlyklar bar.

Sanawda ikinji orny San-Fransisko, üçünji orny London şäherleri eýeledi. Sanawda Günorta Afrikadan Keýptaun, Çiliden Santiago, Argentinada Buenos-Aýres ýaly şäherler hem bar.

Nýu-Ýorkda bu sanawyň başyny çekmäge käbir sebäpler bar. Mysal üçin, geçen ýylyň noýabr aýynda «Amazon» elektron söwda kompaniýasy bu ýerde 25 müň adamy iş bilen üpjün etjek täjirçilik merkezini gurdy. «Google», «Apple» ýaly kompaniýalar hem Nýu-Ýorkdaky edaralaryny ulaldýarlar.

Related posts

Türkmenistan Afganistan’a insani yardımda bulundu

Türkmenistan ile TÜRKSOY işbirliğini güçlendirecek

Türkmenistan ile Güney Kore parlamentolararası işbirliğini güçlendiriyor

Teswirle