TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Hytaý : Ykrar edilýän ýokary okuw jaýlary

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky sanawy boýunça Hytaýdan sanawa giren ýokary okuw jaýynyň sanawyny Size ýetirýäris. Eger ynsanperwerlik ugrundan bilim almak isleýän bolsaňyz, onda, Türkmenistanyň täze kanunçylygyna laýyklykda Hytaýda aşakda sanawy berilen ýokary okuw jaýlarynyň birinden alnan diplomlar ykrar ediler. Ynsanperwerlik ugryndan daşgary, mysal üçin, inŽenerçilik, medisina ýaly ugurlar boýunça bilim almak isleseňiz onda beýleki talaplaryň ýerine ýetirilen ýagdaýynda  şeýle çäklendirmeleriň ýokdygy habar berilýär.

 

Tsinhua uniwersiteti

Pekin uniwersiteti

Gonkong uniwersiteti

Gonkongyň ylym we tehnologiýa uniwersiteti

Hytaýyň Gonkongdaky uniwersiteti

Hytaýyň ylym we tehnologiýa uniwersiteti

Žeýjiaň uniwersiteti

Fudan uniwersiteti

Gonkongyň şäher uniwersiteti

Nanjing uniwersiteti

Gonkong politehniki uniwersiteti

Şanhaý Jia Tong uniwersiteti

Günrota ylym we tehnologiýa uniwersiteti

San Ýatsen uniwersiteti

Wuhan uniwersiteti

HuaŽong ylym we tehnologiýa uniwersiteti

Nankaý uniwersiteti

Harbin tehnologiýa uniwersiteti

Gonkong baptist uniwersiteti

Toňji uniwersiteti

Beýhaň uniwersiteti

Gündogar Hytaý mugallymçylyk uniwersiteti

Hunan uniwersiteti

Nanjing maglumat ylymlary we tehnologiýa uniwersiteti

Hytaýyň Remnin uniwersiteti

Şandong uniwersiteti

Suuçow uniwersiteti

Günorta Hytaý tehnologiýa uniwersiteti

Günorta-gündogar uniwersiteti

Tianjin uniwersiteti

Şiamen uniwersiteti

Ksi an Jiotong uniwersiteti

Pekin tehnologiýa uniwersiteti

Merkezi günorta uniwersiteti

Hytaýyň oba hojalyk uniwersiteti

Hytaýyň Pekin geoylymlar uniwersiteti

Dalian tehnologiýa uniwersiteti

Gündogar Hytaý ylym we tehologiýa uniwersiteti

FuŽo uniwersiteti

HuaŽong oba hojalyk uniwersiteti

Nanjing oba hojalyk uniwersiteti

Nanjing lukmançylyk uniwersiteti

Nanjing mugallymçylyk uniwersiteti

Nanjing tehniki uniwersiteti

Demirgazyk-gündogar mugallymçylyk uniwersiteti

Demirgazyk -günbatar politehniki uniwersiteti

ŞenŽen uniwersiteti

Siçuan uniwersiteti

Pekin Jitong uniwersiteti

Kapital lukmançylyk uniwersiteti

Wuhandaky Hytaý geoylymlar uniwersiteti

Hytaýyň geologiýa we tehnologiýa uniwersiteti

Pekindäki hytaýyň nebit uniwersiteti

Hytaýyň farmasiýa uniwersiteti

Çongking uniwersiteti

Jiangsy uniwersiteti

Jilin uniwersiteti

Jinan uniwersiteti

Demirgazyk-gündogar uniwersiteti

Demirgazyk-günbatar uniwersiteti

Demirgazyk günbatar uniwersiteti

Hytaýyň okean uniwersiteti

Pekiniň ylym we tehnologiýa uniwersiteti

Şanhaý uniwersiteti

Şantou uniwersiteti

Günorta lukmançylyk uniwersiteti

Wuhan tehnologiýa uniwersiteti

Ksingtan uniwersiteti

Ksidian uniwersiteti

ÝangŽu uniwersiteti

Guangksi uniwersiteti

Harbin inŽenerlik uniwersiteti

Huakiao uniwersiteti

Demirgazyk Hytaý elektroenergiýa uniwersiteti

Şanhaý deňiz uniwersiteti

Günorta Hytaý uniwersiteti

Günorta-günbatar Jiatong uniwersiteti

Ýanşan uniwersiteti

Related posts

Türkmenistan-Avusturya ortak komisyonu toplantısı yapıldı

Ata Watan Eserleri

İran Enerji Bakanı’nın Aşkabat’a ziyareti

Türkmenistan’ın transit potansiyeli çok büyük

Teswirle