No menu items!
8.2 C
İstanbul
10/04/2020 22:47
No menu items!
No menu items!
Ana Sayfa HAYAT Siz nähili gülýärsiňiz?

Siz nähili gülýärsiňiz?

Adamyň nähili gülýändigini synlap hem ol barada pikir öwrüp ýa-da şol gülkiniň eýesi özi barada käbir zatlary bilip bilýär. Geliň, has takyk maglumatlara ýüzleneliň!

1. Güleniňizde eliňiz bilen agzyňyzy ýapýarsyňyzmy? Şeýle bolsa, öz güýjüňize doly ynamyňyz ýokdur. Köpçülikden çeträkde bolmagy halaýansyňyz. Bizden maslahat: tankytdan we içki gaýgydan goranjak boluň!

2. Güleniňizde kelläňizi arkan galdyrýarsyňyzmy? Eger şeýle bolsa, size ynanjaň adam diýip bolar. Häsiýetiňiz hem juda sahydyr. Käte bolsa başgalaryň göwni üçin öz ukyplaryňyza laýyk gelmeýän iş bilen meşgullanýarsyňyz. Size akylyňyza köpräk geňeşmek maslahat berilýär.

3. Güleniňizde eliňizi ýüzüňize ýa-da kelläňize degirýärsiňizmi? Eger şeýle bolsa, siz hyýalkeş adamsyňyz. Bu, elbetde, ýaman häsiýet däl. Başa barmajak işleri hem hyýal güýjüniň kömegi bilen amala aşyryp bilersiňiz. Ýöne käte durmuşa bolşy ýaly seredip, hakykatdan hem bir gün öňüňizden çykyp biljek ýagdaýlar bilen meşgullanyň!

4. Güleniňizde burnuňyzy ýygyrýarsyňyzmy? Şeýle bolsa, bu siziň pikirleriňiziň we garaýyşlaryňyzyň ýygy-ýygydan üýtgäp durýandygyny görkezýär. Üstesine-de siz aşa duýguçyl we ynjyk bolup bilersiňiz. Häsiýetiňiziň we bolşuňyzyň tiz üýtgemegi töwerekdäkilerde hem siz barada ýaramaz täsir döredip biler.

5. Agzyňyzy açyp, gaty ses bilen gülýärsiňizmi? Eger şeýle bolsa, siz durmuşda işjeň we gyzykly adamsyňyz. Ýöne käbir ýerde özüňize erk etmek, oýlanyp gürlemek hem maslahat berilýär.

6. Ýuwaşlyk bilen, kelläňizi hem aşak egip gülýärsiňizmi? Şeýle bolsa, sizden wyždanly, sizden mähriban adamy tapaýmak kyn. Siz kynçylykly pursatlardan baş alyp çykmaga hem ökde. Siziň duýgularyňyz we işleriňiz hemişe öz gözegçiligiňizdedir.

7. Güleniňizde diliňizi dişleýärsiňizmi? Eger şeýle bolsa, näçe ýaşan hem bolsaňyz, siz häzir hem ýaşlykdaky duýgularyňyz bilen ýaşaýansyňyz. Şol sebäpli hem käbir işlere oýlanyşyksyz çemeleşmegiňiz hem mümkin.

8. Güleniňizde gözleriňizi ýumýarsyňyzmy? Eger bu sowala «Hawa» diýip jogap berýän bolsaňyz, sizde hem özüňize bolan ynam heniz pesräk. Käbir işde bolsa belli bir karara gelip bilmän, akylyňyza köpräk geňeşeniňizi kem göreňizok. Ýöne özüňizden we töwerekdäkilerden talap edijiligi biraz güýçlendirmeli.

9. Siziň gülişiňiz üýtgäp durýarmy? Şeýle bolsa, siz pikire daýanyp iş etmegi gowy görýän adamsyňyz. Bu gowy zat, ýöne hemmeleriň siz bilen pikirdeş bolup biljekdigi gümana.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen Lider, Aşkabat şehrindeki inşaat projelerini inceledi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Aşkabat şehrindeki dev inşaat projelerini inceledi. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın güney bölgesindeki yeni yönetim ve iş merkezi kurulmaktadır. Bu bölgede...

Türkmenistan ile BM arasındaki diyalog güçlendiriliyor

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı binasında, Türkmenistan'da akredite edilmiş Birleşmiş Milletler kurum ve kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile bir toplantı yapıldı. Toplantıya Türkmenistan Dışişleri Bakanı, BM Türkmenistan...

Türkmen Lider, Türk Konseyi video konferansla zirvesine katıldı

Bugün, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Devlet Başkanları’nın video konferanslı...

“AtaVatan Eserleri” yarışması birincisi Türkmen basınında

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi’nin www.atavatan-turkmenistan.com web sitesi tarafından Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü münasebetiyle “Ata Vatan Eserleri” yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“AtaVatan Eserleri” yarışması birincisi Türkmen basınında

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi’nin www.atavatan-turkmenistan.com web sitesi tarafından Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü münasebetiyle “Ata Vatan Eserleri” yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren...

Çalışma toplantısı: koronavirüse karşı mücadele

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, sağlık, eğitim ve spordan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Pürli Agamuradov ve Eğitim Bakanı M.Geldinıyazov’un katılımıyla çalışma toplantısını...

Türkmenistan ile Kazakistan Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan habere göre, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov telefon...

Asya Kalkınma Bankası ile video konferanslı toplantı

Asya Kalkınma Bankası’nın Aşkabat’taki temsilciliğinde söz konusu bankanın yetkilileri ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi. Konferansta Türkmenistan’ın birçok bakanlığından heyetler yer aldı. Türkmen tarafı Maliye...