TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Halkara gatnaşyklary institutynda ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün ýagny, 14-nji fewralynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň, medeniýet ulgamynyň işgärleriniň öňünde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan netijeler hakynda maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrligiň ýolbaşçylary we işgärleri hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň professor-mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň şu günki taryhy çykyşynda türkmen ýaşlarynyň milli aýratynlyklarymyza laýyklykda terbiýelenmegine aýratyn ünsi çekendigini bellediler. Häzirki wagtda döwrebap kompýuter we maglumat tehnologiýalaryndan, innowasiýalardan baş çykarýan zehinli türkmen ýaşlary kemala gelýär we olar ylmyň-bilimiň dürli ugurlary boýunça halkara derejelerinde ýokary görkezijileri gazanýarlar.

Mundan başga-da maslahatyň barşynda çykyş edenler türkmen Bitaraplygynyň hukuk ähmiýetiniň wajyplygyny hem-de onuň halkara derejesindäki ornuny giňden düşündirmek maksady bilen ýörite kursuň girizilmegi boýunça hem teklipleri оrta atdylar.

Maslahatyň ahyrynda hormatly Prezidentimiziň öňe süren halkara başlangyçlaryny ylmy taýdan seljermeklige mundan beýläk hem üns berilmelidigini aýratyn belläp geçdiler.

Related posts

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Türkmenistan ile BAE arasında yenilenebilir enerji alanındaki ortaklık yeni bir aşamaya giriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı, Tokayev’i seçimlerdeki zaferi ile tebrik etti

Ata Watan Eserleri

Teswirle