No menu items!
8.2 C
İstanbul
30/03/2020 16:26
No menu items!
Ana Sayfa EKONOMİ Türkmen ykdysadyýeti 6,3 göterim ösdi

Türkmen ykdysadyýeti 6,3 göterim ösdi

Şu ýylyň 8-nji  fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2019-njy ýylyň jemlerine seredildi. Mejlisiň dowamynda edilen hasabatlara laýyklykda, Türkmenistanyň ykdysadyýeti 2019-njy ýylda 6,3 göterime eýe boldy. Hasabat döwründe senagat pudagynda ösüş depgini 4,1, söwdada 14,2, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1 göterime barabar boldy. Önümleriň eksporty 2018-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 4,6 göterim ösdi hem-de 9 milliard manatdan hem artdy.

Geçen ýylyň dowamynda 11 müň täze iş orny döredildi. Göz öňünde tutulan maksatnamalaryň çäklerinde gurluşyk pudagyna 35 milliard amerikan dollaryna golaý maýa goýumlary goýuldy. Geçen ýyl maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna bahasy 10 milliard amerikan dollaryna golaý bolan 1 müň 704 sany önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalar ulanmaga berildi.

Oba hojalygy pudagynda oňat netijeler gazanyldy. Ýurdumyz boýunça 1 million 700 müň tonna golaý guşgursak bugdaý, 1 million tonnadan hem köp pagta taýýarlandy.

2019-njy ýylda meýdany 1,5 million inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi we müňlerçe maşgalalar jaý toýlaryny toýladylar.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça 2019-njy ýylda söwda dolanyşygynyň umumy möçberi 21,2 göterim artdy.  Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça geçen ýylda birža söwdalarynyň jemi 251-si geçirilip, 31 müň 56 şertnama hasaba alyndy. Umumy girdejiniň möçberi 44,6 göterim artdy. Söwda-senagat edarasy boýunça 2019-njy ýylda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçberi 48,6 göterim artdy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kärhanalary boýunça geçen ýylyň dowamynda, 2018-nji ýyldaky bilen deňeşdirilende, senagat önümleri 41,5 göterim, oba hojalyk hem-de azyk önümleri 28 göterim köp öndürildi. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamynda öndürilen azyk harytlarynyň daşary ýurtlara iberilen möçberi 66,2 göterim, azyk däl we senagat harytlarynyň möçberi 11,2 göterim artdy.

Geçen ýylda ykdysadyýetiň döwlete degişli däl böleginde ýokary netijeler gazanyldy. Umuman alanyňda, önümçiligiň düzüminde önümleriň 65,3 göterimi hususy telekeçileriň paýyna düşdi.

SON HABERLER

Türkmen Lider, atla gezdi ve yeni kitap yazmaya başladı

Boş zamanlarını ata binmenin yanı sıra kitap yazma çalışması da dahil olmak üzere spora ayırmayı bir düzen haline getiren Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli...

Video konferansın önemi

Günümüz teknolojisi hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu dönemde internetin sınırsız imkanlarından faydalanarak, dünyanın çeşitli bölgesinde ve kendi ülkende uzakta bulunan insanlar ile video aracılığıyla...

Türkmenistan’da dokunmamış kumaşların üretimi

“Türkmen senet” özel işletmesi, ülkede yeni nesil dokunmamış kumaş üretimine hakim olan ilk tesisi gerçekleştirdi. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a yakın olan Ahal vilayeti Ak Bugday...

Türkmenistan’ın kuzeyinde pamuk ekimi başladı

Türkmenistan’ın iklim şartları göz önünde bulundurularak, Daşoğuz vilayetinde pamuk ekimi başladı. Ülkenin diğer 4 vilayetinde; Ahal, Lebap, Balkan ve Mari vilayetlerinde pamuk ekimi 25...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?