TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

‘Ata Watan Eserleri’ bäsleşiginde ilkinki onluklar

‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady bilen 15:00-de jemlener we şol wagtky ýagdaýa görä iň köp okalan eserler degişli orunlary eýelär we baýraklar gowşurylar.

9 Dekabr 2019 senesindäki ýagdaýa görä, ilkinji onluga girýän eserleriň sanawy aşakda Size ýetirilýär.  Bu onluklar entek üýtgäp biler, Siz hem gowy gören eseriňizi dostlaryňyz bilen paýlaşyň, eseriň ýeňiji bolmagyna goşant goşuň! Unutmaýlyň biz awtora baha berermzok, esere baha berýäris!

 

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde goşgy boýunça ilkinji onluk (9.12.2019)

Muhammet BEKGIÝEW   Kakama Gowuşmadyk Hatlar     

505 943

Aşyr Gurbangeldiýew  Huşum birýana                                 

504 568

Baky Amanvazow      Döwruň meselesi                               

466 543

Altyngözel Amanmämmedowa,Bagyşla diýmäge derek       

341 457

Aliakbarowa Selbi      Atam                                                   

204 383

Gylyçmyrat Döwletow  Buýsançnama                                     

176 189

Abdyrahman Orazmämmedow   Sözde peýda ýok             

 21 538

Çaryýewa Jemal   Türkmen biz                                             

16 261

Taçjemal Terliýewa   Sabyrlylyk                                             

4 676

Gözel Umarowa   Eje maňa alajabag örüp ber                     

3 568

 

 

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde makala, oýlanma boýunça  ilkinji onluk (9.12.2019)

 

Baýgeldi Çaryýew Geografiýanyň gutlagy                                 

540 989

Güýjowa Näzikjemal      Kitaby ýatyp okamagyň zyýanlary!         

356 971

Jelilberdi Nurberdiýew  Suw içmegiň peýdalary                           

52 210

Toýly Hommyýew,    Çeltek hasaby                                               

40 428

Ýusup Orazberdiýew  Beýik ýaşa                                                 

38 429

Şirin Şirliýewa       Siz söýginiň dilini bilýäňizmi                           

36 425

Sähetmyrat SÄHEDOW     Ýenede gün dogdy                           

31 688

Kakajan Alyýew           Sagdyn düşünje                                     

17 344

Ýazmuhammet Seýitmyrtadow     Mähir Mekdebi                       

16 033

Abdyrahman Orazmämedow       Ulag baradaky arzuwum         

 15 918

Uzuk we Aýna Öwezowalar           Durmuş bu                           

 13 946

 

 

 

Related posts

Türkmenistan-Avusturya ortak komisyonu toplantısı yapıldı

Ata Watan Eserleri

İran Enerji Bakanı’nın Aşkabat’a ziyareti

Türkmenistan’ın transit potansiyeli çok büyük

Teswirle