TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

«Altyn Asyr» «Istikloly» kabul etdi

17-nji aprelde Täjigistanyň «Istiklol» futbol topary bilen Türkmenistanyň «Altyn Asyr» topary duşuşdy. AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň çäklerinde geçen duşuşyk paýtagtymyzdaky «Köpetdag» stadionynda ýaýbaňlandyryldy. Iki toparyň arasyndaky birinji duşuşygyň Täjigistanda 1:1 hasapda tamamlanandygynam ýatladýarys.

Jogap duşuşygynda myhmanlar turuwbaşdan hüjüme geçdiler. Ýöne ildeşlerimiz soňlugy bilen oýnuň jylawyny ele aldylar. Has-da Altymyrat Annadurdyýew «Istiklolyň» derwezesine garşy howply hüjümleriň birnäçesini geçirdi. Yzygiderli geçirilen hüjümlerden soň toparlaryň ikisi hem gorag futboluna üns berdiler. Şeýlelikde, duşuşygyň birinji ýarymynda hasap açylmady.

Oýnuň ikinji ýarymy «Altyn asyryň» hüjümi bilen başlandy. Topar «Istiklolyň»  derwezesiniň öňünde birnäçe amatly pursady elden giderdiler. Soňlugy bilen täjigistanly oýunçylar öz hüjümlerini ýygjamlatdylar. Bu  bolsa oýnuň 79-njy minudynda öz netijesini berdi. «Istiklolyň»  14-nji belgili oýunçysy Selim Nurmyradow hasaby açmagy başardy. Ýöne «Altyn asyryň»  oýunçylary jogap goly gijikdirmediler. Birinji goldan bary-ýogy 1 minutdan soň ildeşimiz 10-njy belgili Selim Nurmyradow  hasaby deňledi. Şondan soň oýun hasam ýokary depgine eýe boldy. Iki toparyň hem birnäçe amatly pursatlary elden giderendiklerini bellemelidiris.

Şeýlelikde, oýun 1:1 hasabynda tamamlandy.

 

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle