PEÝDALY MASLAHAT

Toý dabaralarynda artistleriň hyzmatlarynyň hukuk ýagdaýy

Türkmenistanda toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet  tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Düzgünnama tasssyklandy we şol Düzgünnama bilen Toý dabaralarynda artistleriň hyzmatlarynyň hukuk ýagdaýy kesgitlendi. Biz bu barada Size öň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna habar ýerleşdirilipdik. Bu habar-analizimizde  bolsa bu barada has anyk maglumatlary Size ýetirýäris.

Düzgünnamanyň esasy maksady toýlarda ýokary hilli medeni hyzmatlaryň edilmegi üçin bu hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünlleşdirmek we toýlarda medeni hyzmatlary amala aşyrýan şahslaryň döwlet tarapyndan  hasaba alynmagyny guramak bolup durýar.

Eýsem bu Düzgünnama kimlere degişli? Ilki bilen bu Düzgünnamada berilýän artistler diýen düşünjäni aýdyňlaşdyraýlyň!   Şonda artistler diýmek,  medeniýet (döredijilik) işgärleriniň derejelerine degişli  bolan sazandalar, aýdymçylar we saz goýberijiler (disk  žokeýler), tansçylar, medeni çäreleriň  alyp baryjylary, sahna oýunlaryny ýerine ýetirýänler, sirklerde köpçüligi güýmeýän, oýunlary oýnaýan we aýry-aýry sirk oýunlaryny görkezýän  masgarabazlar, gözbagçylar, akrobatlar we beýleki artistler düşünilýär.

Toýlarda amala aşyrylýan  medeni hyzmatlar  diýmek bolsa, toý tutýan fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň sargytlary boýunça artistleriň toýlardaky tölegli hyzmatlary düşünilýär.

Toýlarda medeni hyzmatlary amala aşyrýan şahslar bolsa, toýlarda medeni hyzmatlary amala aşyrmak barada toý tutýan  fiziki we ýuridik şahslaryň  sargytlaryny kabul edýän  hem-de bu hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny üpjün edýän ýuridik we fiziki  şahslara kabul edilýär.

Eýsem toýlar diýen düşünjeden biz näme düşünmeli? Düzgünnama laýyklykda toýlar ol biriniň ýa-da bir zadyň şanyna edilýän uly mejlis, şagalaň, dabara geçirilýän çäre (nika toýy, çaga toýy, jaý toýy, ýaş toýy we haýsam bolsa bir şanly waka bagyşlanýan beýleki dabaralardyr.

Toýlarda hyzmat berýän artistler döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişlidir. Başgaça aýdanymyzda, artistler bellige alynmazdan şeýle hyzmatlary berip bilmezler. Şonda  bu hyzmatlary amala aşyrýanlar, fiziki şahslar we ýuridik şahslar aýry-aýry bellige alynmaga degişlidir.

Kimler döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişlidir?

Eger-de toýlarda medeni hyzmatlary amala aşyrýan artistler şeýle hyzmatlary özleriniň adyndan  amala aşyrýan bolsa, onda olar döwlet tarapyndan bellige alynmalydyr. Emma, artistler bu hyzmatlary özleriniň adyndan däl-de, ýuridik şahsyň adyndan amala aşyrýan bolsa onda şol artistler döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli däldir.   Şonda, bu hyzmatlary amala aşyrýan ýuridik şahslaryň bellige alynmagy hökmanydyr.

Bellige almak nirede amala aşyrylýar?

Bellige alynmak  ýuridiki we fiziki şahsyň arzasy esasynda amala aşyrylýar. Arzalar ýuridik  şahslaryň hukuk salgysy boýunça, fiziki şahsyň bolsa,  ýaşaýan ýeri  boýunça ýazga alnan ýa-da bolýan ýeri boýunça  bellige alnan ýeri boýunça  degişlilikde welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň  häkimlikleriniň “Bagt köşgi” toý dabaralar  merkezinde amala aşyrylýar.

Eger bu habar-analizimiz okyjylarymyz üçin gyzykly bolsa, bu barada geljekde has giňişleýin maglumatlary Size ýetirmegi meýilleşdirýäris.

Juma Ýazmyradow : baran ýeri alaýazdy

Ýene-de okaň

Şahsy pensiýalar: binýatlyk ölçegiň 20 esse möçberinde bolar

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň önümçilik senenamasy tassyklandy

Terjime üçin “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutuň!

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor

Daşary ýurtda okaýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar

Baş Redaktor

TÜRK PEÝNİRLERİ