TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Towukly makaron

Gerekli önümler:

250 gram makaron

3 nahar çemçesi ýag

1 sany sogan

3 bölek towuk eti

2 bulgur süýt (400ml)

1 çaý çemçesi krahmal

2 çaý çemçesi duz

Taýýarlanyşy:

Ilki bilen, amatly gazana ýeterlik gyzgyn suwy guýuň. Gaýnap başlansoň, oňa duz we makaron goşup, takmynan 10-11 minut gaýnadyň. Makaron gaýnadylanda, beýleki tarapdan, soganlary nahar üçin ownuk böleklere bölüň. Dograşdyran soganlarymyzy bir gapdala alyp, towuklary böleklere böleliň. Gowy edip dogran towuklarymyzy gyzartmak üçin amatly bir gazanda ýag bilen gowy edip gowuralyň. Towuk etimiz suwuny çekip, reňkini alanda, üstüne dogran soganlarymyzy goşup gowurmana dowam edeliň. Towuk eti we soganlar gyzarandan soň, üstüne krahmaly, süýdi we duzy goşup garyşdyralyň. Gaýnan makaronlarymyzy süzüp, hyzmat etjek gabymyza guýalyň we üstüne taýynlan sousymyzy goşalyň. Işdäňiz açyk bolsun!

Moskwada örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle