TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Towuk çorbasy

Gerekli önümler:

1 sany towuk budy

1 sany sogan

1 çaý çemçesi duz

6 bulgur suw

1 nahar çemçesi mesge

1 nahar çemçesi un

  • 1 käse wermişel
  • 1/2 çaý çemçesi gara burç

Taýýarlanyşy:

Çorbanyň ysyny we ýokumlylygyny ýokarlandyrmak üçin käşir, petruşka hem goşup bilersiňiz.

Bir sany towuk buduny, 1 sany ownuk dogralan sogany hem-de 1 çaý çemçesi duzy gazana atyň. Üstüne 6  bulgur suw goşuň we orta otda 30 minut gaýnadyň. Bişirilen towuk etini hyzmat ediş tabagyna alyň we sowandan soň süňkleri aýyryň we towuk etini bölüşdirmeli. Çorbany bişirjek gazanyňyzda 1 nahar çemçesi ýagy erediň. 1 nahar çemçesi uny ys alýança we reňk öwürýänçä gowurmaly. Üstüne gaýnadan towuklaryňyzy we soganlary haýaldan goşup, yzygiderli garmaly. Soň bolsa gapagyny ýapyp gaýnatmana goýmaly. Gaýnandan soň, 1 käse wermişeli, gaýnadyp bölüşdiren towuk we 1 çaý çemçesi gara burç goşuň. Çorbany 10 minut gaýnadyň we taýyn bolanda hyzmat edip bilersiňiz.

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle