TOPH taslamasy: möhüm resminamalara gol çekildi

2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Kabul şäherinde «Salam han» prezident köşgünde Türkmenistanyň we Owganystanyň arasynda bilelikdäki infrastruktura taslamalaryny, hususan-da Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan–Owganystan–Pakistan (TOP) elektroenergetiki we optiki süýmli aragatnaşyk ulgamynyň, demirýollaryň gurluşygyny mundan beýläk hem durmuşa geçirmäge itergi bermäge gönükdirilen birnäçe möhüm resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi.

Dabara Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, hökümet agzalary, Türkmenistanyň we Owganystanyň degişli ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Çärä şeýle hem taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşýan halkara kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Dabarany Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi Bankynyň Başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Ajmal Ahmadi açdy.

Bu dabarada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow çykyş etdi, ol dabara wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşdy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň baştutanynyň adyna iberen salamyny ýetirip, R.Meredow dürli ugurlar boýunça Türkmenistanyň we Owganystanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belledi, şol bir wagtyň özünde hem tutuş Ýewraziýa yklymy üçin geosyýasy we geoykdysady taýdan möhüm bolan bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine ýardam etmäge gönükdirilen bu resminamalara gol çekilmeginiň ähmiýetini nygtap geçdi.

Gol çekmek çäresi Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň çykyşy bilen dabaralandy. Öz çykyşynyň dowamynda Owganystanyň baştutany iki ýurduň we halklaryň dostlugyna, şeýle hem diňe Owganystanyň hemmetaraplaýyn dikeldilmegine däl-de, eýsem sebitiň ykdysady integrasiýasyna täsir etmäge gönükdirilen iri göwrümli elektroenergetiki taslamalaryň kämilleşdirilmegine we köpugurly ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegine ygrarlydygy hem-de Owganystana yzygiderli goldaw berýänligi üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa minnetdarlyk sözlerini aýtdy.

Okap bilersiňiz  Türkmen Lider’den Japon İmparatoru’na ve Ukrayna’ya tebrik mesajı

Bu resminamalara gol çekmegiň Owganystanyň çäklerinde bilelikdäki taslamalaryň mundan beýläk hem işjeň durmuşa geçirilmegi ugrunda möhüm ädim bolandygy aýratyn bellenilip geçildi.

Resminamalara Türkmenistanyň we Owganystanyň ygtyýarly wekilleri gol çekdiler.

Olar:

  • «Türkmengaz» döwlet konserniniň, TAPI Pipeline Limited we «Afgan Gaz Enterprise» edarasynyň aralarynda Owganystan Yslam Respublikasynda tebigy gaz bazaryny emele getirmek we ösdürmek babatda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;
  •  «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrliginiň arasynda Aragatnaşyk we maglumatlaşdyryş ulgamy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;
  • «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy bilen «Afgan Wireless» aragatnaşyk kompaniýasynyň arasynda Ymamnazar–Akina hem-de Serhetabat–Turgundy halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamyny gurmak we üstaşyr akymlary geçirmek hakyndaky Şertnama;
  • «Türkmenistan–Owganystan–Päkistan elektrik geçiriji taslamasy, Owganystanda elektrik energiýasyny satyn almak boýunça ylalaşygyň esasy şertleri» baradaky Ylalaşyk.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!