JEMGYÝET

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

T/b Geçirilýän ýeri Oýnuň ady Güni Wagty Ýerleşýän ýeri
 

 

1.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry «Bagt kenary»

 

«Ependi ýa-da gülkünç goňşy»

05.01.

 

 

06.01.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly
 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

«Gel kenara, söwer ýar!»

 

«Bir Selbiniň yşkynda»

05.01.

 

 

06.01

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi
 

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

«Ependi, sen kim?»

 

«Elwan ýaglykly serwim»

05.01.

 

 

06.01.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly
 

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

«Amanat giýew»

 

«Derňewçi»

 

05.01.

 

06.01.

19:00

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly
 

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

«Täze ýyl arçasy»

 

«Janly gurjaklar»

05.01.

 

 

06.01.

12:00

 

 

12:00

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi
 

 

 

6.

 

 

 

Türkmen döwlet sirki

«Şowhunly täsin çykyşlar»

 

«Şowhunly täsin çykyşlar»

 

05. 01.

 

 

06. 01.

 

18:00

 

 

12:00

 

 

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär