TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b Geçirilýän ýeri Oýnuň ady Güni Wagty
 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Gelinler»

 

«Däli Domrul»

 

23.03

 

 

24.03.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Nurana şekiller»

 

 

«Talyp söýgüsi»

 

23.03.

 

 

 

24.03.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Döwletli döwran geldi»

 

«Oýun – bir, maza – iki»

 

23.03.

 

 

24.03.

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Gyrmyzy papajyk»

 

«Ädikli pişik»

 

23.03.

 

 

24.03.

12:00

 

 

12:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

«Öweý eje»

 

«Altyn jüýje»

23.03.

 

24.03.

12:00

 

19:00

 

 

 

6.

 

Türkmen Döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

23.03.

 

 

24.03.

 

18:00

 

 

16:00

Ýene-de okaň

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Teswirle