JEMGYÝET

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b Geçirilýän ýeri Oýnuň ady Güni Wagty
 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Bagt kenarynda»

 

«Ependi ýa-da gülkünç goňşy»

 

02.02.

 

 

03.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Ak alaňlaryň aýdymy»

 

 

«Ykbal öwrümleri»

 

02.02.

 

 

 

23.02.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Ependi, sen kim?»

 

«Alty gelin»

 

02.02.

 

03.02.

 

19:00

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Amanat giýew»

 

«Derňewçi»

 

02.02.

 

 

03.02.

19:00

 

 

19:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

«Gurjak gyz»

 

«Çagaly öý bazar»

02.02.

 

 

03.02.

19:00

 

 

19:00

 

 

 

6.

 

Türkmen döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

02.02.

 

 

03.02.

 

18:00

 

 

16:00

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler