JEMGYÝET

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b Geçirilýän ýeri Oýnuň ady Güni Wagty
 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Hindi rowaýaty»

 

«Deň etmän – duş etmez»

12.01.

 

 

13.01.

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

«Söýgi bizi halas ,eder»

 

«Talyp söýgüsi»

12.01.

 

 

13.01

19:00

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Toý»

 

«Alty gelin»

 

12.01.

 

13.01.

 

19:00

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Ýüreklere ýol»

 

«Gitme!»

 

12.01.

 

13.01.

19:00

 

19:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

«Aşyklar»

 

«Jüýteniň toýy»

12.01.

 

 

13.01.

12:00

 

 

12:00

 

 

 

6.

 

 

 

Türkmen döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly

«Şowhunly täsin çykyşlar»

 

«Şowhunly täsin çykyşlar»

 

12. 01.

 

 

13. 01.

 

18:00

 

 

12:00

 

 

7.

 

 

Mollanepes adyndaky talyplar teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Söýgi bar ýerinde»

«Kämillige ýol açan döwür »

12. 01.

 

13. 01.

19:00

 

19:00

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler