TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Tom Henks täze keşpde

“BBC” ýaýlymynyň “Graham Norton” Täze ýyl mynasybetli telegepleşigine gatnaşan aktýor Tom Henks, täze film üçin üýtgeşik keşbe eýe boldy. Dünýä belli aktýor ýene-de dünýä belli aýdymçy Elwis Presliniň durmuşyna bagyşlanan filmde Presliniň dolandyryjysy Tom Parkeriň keşbini ýerine ýetirer.

Polkownik Tom Parkeri filmde janlandyrmak üçin aktýor özüniň saçyny we sakgalyny aýyrmaly boldy. Soňra bolsa Tom kellesindäki baş gabyny aýyryp, häzirki wagtda nähili durkundadygyny görkezdi.

“Men bu keşbim bilen öz çagalarymy gorkuzdym we olardan ötünç soramak isleýärin” diýip, Henks

belläp geçdi. Täze çykaryljak “Elwis” filmde rok ýyldyzy Elwis Presliniň keşbini, amerikaly aktýor hem-de

aýdymçy Ostin Batler janlandyrar.

Baş gahryman Elwis Presliniň aýalynyň keşbini bolsa, ýaş aktrisa Oliwiýa De Djon ýerine ýetirer. “Warner Bros. Pictures” kino studiýosynyň tarapyndan şekillendiriljek bu film, kino muşdaklaryna 2021-nji ýylyň 5-nji noýabrynda hödürlemegine garaşylýar.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle