DÜNÝÄ

Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlary gijikdirilýär

Ýaponiýada geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gresiýadan Tokio şäherine gelendigine garamazdan, häzirki wagtda bu oýunlaryň dünýädäki käbir sebäplere görä yza süýşürilmegine getirdi. Bu ýerde diňe bir Ýaponiýanyň ilatynyň däl-de daşary ýurtlardan geljek türgenleriň, tälimçileriň, tomaşaçylaryň hem saglyk ýagdaýyny göz öňüne tutup, Olimpiýa oýunlarynyň ýatyrylmagyny çarşenbe güni geçirilen mejlisde bir agyzdan goldandy. Oýunlaryň wagtlaýyn togtadylmagy bu oýunlara hemaýatkärlik etjek «Coco-cola» hem-de «Toyota» kompaniýalaryna hem hoş habar bolup gowuşdy. Çünki häzirki wagtda bu iki kompaniýanyň işleri hem düýpli togtady. Tokio şäherinde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň anyk senesi heniz mälim edilmedi.

Ýene-de okaň

Migrasiýa ulgamyndaky türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory bilen duşuşdy

Bank ulgamynda türkmen-özbek gatnaşyklary maslahatlaşyldy

Aşgabatda medeniýet ministrleriniň maslahaty geçiriler

Magtymguly Pyragy Ženewada tanyşdyryldy

Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gaz ibermek maslahatlaşyldy