BIZNES

Tokio Olimpiýa oýunlarynyň yza süýşürilmegi takmynan 2,7 milliard dollar bolar

Şu ýylyň tomsunda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan Olimpiýa oýunlary koronawirus sebäpli 1 ýyl yza süýşürildi. Ol hem birnäçe ýüz million goşmaça çykdajyny öz ýany bilen ýetirdi.

Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň (IOC) ýolbaşçysy Tomas Bah Germaniýanyň “Frankfurter Allgemeine Zeitung” neşiri bilen geçiren söhbetdeşliginde mälim etdi. Onuň bellemegine görä, tomusky Tokio Olimpiýa oýunlaryny geçirmegiň umumy bahasy takmynan 2,7 milliard dollar bolar. Ozal 2020-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny guramak üçin takmynan 12,6 milliard dollar sarp edilmegi meýilleşdirilipdi.

Tomas Bahyň pikiriçe, sport ýaryşynyň yza süýşürilmegi Halkara Olimpiýa Komitetiniň birnäçe ýüz million dollar ýitirilmegine getirer. Öz teswirinde şeýle diýdi: “Bu ýagdaýda ýokançlygyň ýaýramagy sebäpli iň ýönekeý çözgüt Oýunlardan ýüz öwürmekdir, ýöne bu müňlerçe türgeniň we janköýerleriň arzuwyny puja çykarar. Şonuň üçin oýunlar bir ýyl yza süýşürildi, bu bolsa Halkara Olimpiýa Komitetine we Oýunlaryň guramaçylyk komitetine goşmaça çykdajylar getirýär”.

Uly göwrümli sport çäresiniň yza süýşürilmegi sebäpli sportda iň uly dünýä çempionatlarynyň senesi üýtgedildi. Hususan-da, Bütindünýä ýeňil atletika ýaryşy bir ýyla yza süýşürildi we 2022-nji ýylda geçiriler.

Ýene-de okaň

German kompaniýalary bilen Garlyk magdan toplumy boýunça hyzmatdaşlyk etmek meýilleşdirilýär

Türkmen-german işewürlik maslahaty: köp sanly ylalaşyklara gol çekildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

German kompaniýalary Arkadag şäheriniň taslamalaryna gatnaşmaga çagyryldy

Germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy teklip edildi

Türkmenistan “ADIPEC 2023” sergisine gatnaşar

Ata Watan Eserleri