DÜNÝÄ

Tohumy tükenmän eken

Tohumy tükendi diýlip ýörlen Tazmanýa gaplaňy 85 ýyldan soňra ýene-de ýüze çykdy. Mundan öň gaplaňyň bu görnüşi iň soňky gezek 1936-njy ýylda görlüpdi.

Awstraliýanyň Milli film we ses arhiwi (NFSA) 1935-nji ýylda surata düşürilen «Täsinlikler ülkesi: Tazmanýa» atly dokumental filmde görnen gaplaňyň keşbine gaýtadan ünsi çekdi.

Arhiwiň hünärmenleriniň hem tassyklamagyna görä, hut, şol jandardan birisi häzir Hobart şäherindäki Bimeris haýwanat bagynda-da bar. Ýöne bu haýwanat bagy häzir işlemeýär. Bu bolsa gaplaňyň hiç hili gorkusyz-ürküsiz ýaşamagyny üpjün edipdir.

 

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar