TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

«Titanikdäki» telegraf alnar

ABŞ-nyň kazyýeti  Atlantika ummanynyň düýbünde ylmy-gözleg işlerini geçirip, «Titanigiň» böleklerini öwrenmäge we Markoni telegrafyny almaga rugsat berdi.

«The Washington Post» neşiriniň habaryna görä, Wirjiniýa federal kazyýeti ABŞ-nyň «RMS Titanic Inc» kompaniýasynyň Markoni simsiz telegrafyny almagyny makullady. Bu telegraf enjamy 1912-nji ýylda gäminiň ekipažy tarapyndan howply ýagdaýlarda kömek çagyrmak maksady bilen ulanylypdyr.

Ekspedisiýa bu işde suwaty robotlaryndan peýdalanar. Gözleg-barlag işleri şu ýylyň tomsunda başlanar. Aýdylyşy ýaly, ýörite topar telegrafy täzeden işletmäge çalşar.

Ýene-de okaň

Ärdogan bilen Miller tebigy gaz merkezini döretmegi maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri sylaglandy

6 döwlet Türkmenistana täze ilçi belledi

Ata Watan Eserleri

Teswirle