“Titanik” gämisine syýahat

1912-nji ýylda dünýäniň iň uly gämisi hökmünde ilkinji syýahatyny amala aşyran, ýöne ummanda uly buz gaýalary bilen çaknyşan “Titanik” gämisi, şu günlerde adamlaryň arasynda iň köp maslahatlaşylýan temalaryň biri bolup durýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän “OceanGate Expeditions” syýahatçylyk kompaniýasy 1912-nji ýylyň 15-nji aprelinde suwda gark bolan “Titanik” gämisine syýahat etmäge başlamak  kararyna gelendiklerini we galyndylarynyň deňiz derejesinden 3.800 metr çuňlukda ýerleşýändikleri habar berdiler. Syýahatçylar bu taryhy gäminiň galyndylary bilen tanyşmak üçin 125 müň dollar sarp etmeli bolarlar.

Leonardo Di Kaprio bilen Keýt Winsletiň baş keşplerde oýnan “Titanik” filmi 1998-nji ýylda 14 ugur boýunça Oskar baýragyna dalaşgärlik etdi we 11 sany baýraga mynasyp boldy.

Okap bilersiňiz  COVID19 barada nädogry maglumat ölüm howpyna getirip biler

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!