TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

“Türk Howaýollary” (THY) awiakompaniýasy Stambulda garaşylýan ýaramaz howa şertleri sebäpli 5-6-njy fewralda jemi 238 reýsiň ýatyrylandygyny habar berdi.

Awiakompaniýanyň metbugat gullugy tarapyndan berlen beýanatda uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň Türkiýäniň Meteorologiýa adatdan daşary ýagdaý komitetiniň (MADKOM) kararyna laýyklykda kabul edilendigi bellenilip geçildi.

Şonuň üçin kompaniýa ýolagçylardan uçar gatnawlarynyň ýagdaýy baradaky maglumaty wagtyndan öň yzygiderli öwrenip durmagy maslahat berdi.

Gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryň ýatyrylmagynyň dowam etmegi mümkin.

Ýene-de okaň

Türkmen syýahatçylygyna bagyşlanan halkara maslahat

Stambulyñ çigildem möwsümi

Türkmenistanda täze saglyk merkezleri gurlar

Teswirle