JEMGYÝET

«The Sun» :Routerden netijeli peýdalanmagyň ýollary

Dünýäniň iň meşhur neşirleriniň biri bolan «The Sunda» wi-fi internet paýlaýjy enjamdan ― routerden netijeli peýdalanmagyň ýollary barada habar çap edildi. Ýurdumyzda kabelsiz internetiň müşderileriniň barha köpelýändigini nazarda tutup, berilýän maslahatlary saýtymyzyň okyjylary bilen hem paýlaşmagy makul bildik.

1. Ulanýan internet brauzeriňiziň keşini ýygy-ýygydan täzeläp, arassalap duruň!

2. Brazuzeriň iň täze nusgasyny ulanmak hem internetiň tizligini artdyrmakda peýdalydyr.

3. Kompýuterdäki wiruslar hem interneti haýalladyp bilýär. Şonuň üçin ygtybarly gorag programmasy hemişelik işläp dursa gowy.

4. Işleýän esasy penjiräňizden başga, arka penjilerde hem internet bilen işleýän hyzmatlar bolmagy mümkin. Eger şu wagt zerur däl bolsa, şolaryň öçürişdiriň. Aslynda-da, «Ýumuşlaryň dolandyryjysy» (Диспетчер задач) hyzmaty bilen olaryň arka penjirede işlemegini hemişelik bes etseňiz gowy bolar.

5. Routeri, mümkin boldugyndan, belent ýerde saklaň. Şeýle edilende internet tolkuny has uly aralyga ýaýraýar.
6. Routeri penjireden uzak tutmak hem maslahat berilýär. Goý, tolkun başga giňişliklere ýaýramasyn!
7. Mümkin bolsa, ony akwariuma golaý ýerde-de goýmaň! Suw tolkuny üzýär.
8. Gizlin açar sözüňiz juda ygtybarly bolsun! Eger şeýle bolsa, wi-fidan sizden başga adam peýdalanyp bilmez.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri