Teýlor Swiftiň 40,000 dollarlyk meşhur gitarasy satuwda

“Covid-19” epidemiýasyndan ejir çekenleriň peýdasyna açylan gaznada beriljek satuwda Teýlor Swiftiň ýygyndysyndan ýörite 2018 gibson gitarasy satuwa çykarylar. Ol gitara 25 müňden 40 müň dollar aralygynda satylmagyna garaşylýar.

Ady belli gitara

Gitara saz guraly ýurduň aýdym-saz taryhyna girýän gural hökmünde bellidir. Sebäbi Swift öz gitarasy bilen şu ýylda geçirilen aýdym-sazly baýrakly ýaryşlarda we konsertlerde birnäçe aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Şeýle hem, Teýloryň rekord goýan Folklor albomyndan Betti aýdymyny şol gitarada ýerine ýetirdi.

30 ýaşly amerikan aýdymçysy, geçen aý “Folklore” albomy bilen 42 hepde Billboard diagrammasynyň başynda ýer alyp, Witni Hýustonyň rekordyny täzelän ilkinji zenan sazanda boldy.

Swift-iň gitarasyny aljak bagtly kişi, diňe gitara alman, eýsem, aýdymçynyň 2017-nji ýylda çykan “Reputation” we 2019-njy ýylda çykan “Lover” albomynyň hatyrasyna bäş sany gitara penalaryny hem alar.

Okap bilersiňiz  Ýurdumyzda çölleşmäge garşy geçirilýän çäreleriň oňyn netijeleri we ähmiýeti

BREDLI KUPERIŇ gitarasy hem satylar

Satuwda diňe bir Swift-iň gitarasy satylman, eýsem, meşhur aktýor Bredli Kuperiň  hem 2015 Gibson elektron gitarasy  2000-den 4000 dollar aralygynda satylar. Mundan başga-da, Kit Urban gara we ak Hi9 gitarasy 3 müňden 5 müň dollar aralygynda satylmagyna garaşylýar.

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

 

 

 

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýurdumyzyň iri gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş gaz kanini özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam geçirilen mejlisinde bu barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan täze guýylary gurmak boýunça hyzmatlary alyp barmaga halkara bäsleşigi geçirildi. Hytaýyp CNPC kompaniýasynyň täjirçilik teklibi has amatly hasaplanyldy. Kompaniýanyň teklibine laýyklykda, işleri 30 aýyň...
Hormatly Prezidentimiz Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin haar beriş serişdeleriniň baş redaktorlary gatnaşdy.
Okap bilersiňiz  «Maşa we aýy» multfilminiň muşdaklary üçin täzelik
"Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, mejlisiň barşynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany...
Türkiýäniň iň uly hem-de köp ilatly şäherleriniň biri bolan Stambulda 6,5 million adama sanjym edildi. Ýene-de 3 million adama sajym edilenden soňra köçelerde agyz-burun örtügini dakynmak düzgüni ýatyrylar. Türk metbugatynyň habar bermegine görä, Türkiýede soňky döwürde köpçülikleýin sanjymda rekord goýulýar. Her gün diýen ýaly müňlerçe adam sanjym edilýär. Stambul şäherinde hem sanjym üpjünçiligi wagtynda amala aşyrylyp, 3 million adam ýene-de...
Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşyldy. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow we ministrligiň degişli wekilleri gatnaşdylar. Bu barada ministrligiň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär. Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň Türkmen bölegine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar