MEDENIÝET

Teýlor Swift bäşinji gezek rekord goýdy

Rekordlardan doýmaýan dünýäniň ýene bir rekordy täzelendi. Nobatdaky rekord aýdym-saz sungaty, has takygy, dünýä belli aýdymçy Teýlor Swift bilen bagly.

«Billboard» habaralar agentliginiň «Nielsen» analitika kompaniýasynyň maglumatlaryna esaslanyp berýän habaryna görä, aýdymçy zenan aýdym-saz toplumlaryny satmak boýunça bäşinji gezek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň rekordyny täzeledi.

Maglumatda hem görkezilişi ýaly, onuň «Folklore» atly täze toplumy geçen ýylyň 24-nji iýulyndan 31-nji dekabryna çenli 1 million 276 müň nusgada satyldy.

Şeýlelikde, täze toplum aýdymçynyň 1 million nusgadan hem köp satylan bassyr bäşinji toplumy boldy. Mundan ozal onuň «Lover», «Reputation», «1989» we «Fearless» atly dört toplumy satuw boýunça şu sepgide ýetip bilipdi.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi