TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Teýlor Swift bäşinji gezek rekord goýdy

Rekordlardan doýmaýan dünýäniň ýene bir rekordy täzelendi. Nobatdaky rekord aýdym-saz sungaty, has takygy, dünýä belli aýdymçy Teýlor Swift bilen bagly.

«Billboard» habaralar agentliginiň «Nielsen» analitika kompaniýasynyň maglumatlaryna esaslanyp berýän habaryna görä, aýdymçy zenan aýdym-saz toplumlaryny satmak boýunça bäşinji gezek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň rekordyny täzeledi.

Maglumatda hem görkezilişi ýaly, onuň «Folklore» atly täze toplumy geçen ýylyň 24-nji iýulyndan 31-nji dekabryna çenli 1 million 276 müň nusgada satyldy.

Şeýlelikde, täze toplum aýdymçynyň 1 million nusgadan hem köp satylan bassyr bäşinji toplumy boldy. Mundan ozal onuň «Lover», «Reputation», «1989» we «Fearless» atly dört toplumy satuw boýunça şu sepgide ýetip bilipdi.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle