20/01/2021 22:01
Home TESWIRLER Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak isleýär. Metbugat gulluklarynyň habaryna görä, howa menziliniň eýesi – argentinaly telekeçi Eduardo Ernekian “La Nación” gazetinde şeýle wada berdi. Bu taslama Maradonanyň şöhratly günlerini şekillendirýän 3D şekilleri bolar. Howa menzilinde täze guruljak Maradonanyň ýadygärligi indiki aýda açylyp bilner diýip, “Clarín” gazeti habar berýär. Bu ýadygärligi kimiň taýýarlajakdygy entek belli däl. Ýöne ýolagçylaryň gelýän ýerinde ýadygärlik gurmak meýilleşdirilýär.

Diego Armando Maradona 25-nji noýabrda 60 ýaşynda, ýürek ýetmezçiligi bilen baglanyşykly aradan çykdy. Irdenlik naharyndan soňra dünýä belli futbolçy özüni näsag duýýandygyny aýtdy we öz otagyna tarap gidipdir. Soňra tiz lukmançylyk kömegi çagyrylypdyr. Emma tiz lukmançylyk kömeginiň topary gelende, oýunçynyň ýüregi durupdyr.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

Okap bilersiňiz  5G tizlik aprelde geler

IŇ TÄZE HABARLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan agyr atletika boýunça ýaryşlary kabul etmäge taýýar

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji jenap Maýkl Iranä minnetdarlyk hatyny we mähirli salamyny ýollady.
Okap bilersiňiz  Özbegistan ― yklymyň mirasçysy
Hormatly Prezidentimiz 2018-nji...

Türkmenistanda aw möwsüminiň çäklendirilmegi barada…

Türkmenistanda aw möwsüminiň ýagdaýy barada bildiriş çap edildi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap etdi. Hususan-da,...

Ahal we Daşoguz: Garaşsyzlyk baýramy üçin ulanmaga beriljek desgalar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Ahal we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň bilim ministriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...