30/11/2020 6:53
Home TESWIRLER «Bank gurmak-Dünýä gurmak»
Kerimguly Geldiýew
Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy, Ahal welaýatynyň 20-nji “Yzgant” saýlaw okrugynyň deputaty. Ol 2004-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde ýerleşýän Dokuz Eýlül uniwersitetini menejer hünäri boýunça tamamlady.

«Bank gurmak-Dünýä gurmak»

1945-nji ýylda Izmir şäherinde doglan Hüsnü Özýegin 1987-nji ýylda «Finansbank» atly öz bankyny gurmak bilen bank hyzmatlaryna başlaýar. Işewüriň öz serişdeleriniň üstüne karz almak arkaly ilkinji maýasyny toplap, 8 million Amerika dollaryna guran bankyny 20 ýyla ýakyn wagtda marka gymmadyny ýokarlandyryp, 5 millliard 500 million Amerika dollaryna satmagy örän ýokary üstünlik hasap edilýär. Bu ýokary başarnygy getiren faktorlaryň käbirini Hüsnü Özýeginiň terjimehaly barada ýazylan «Bir dünýä gurmak» kitabyndan gysgaça käbir esaslary berýäris.

 • Hüsnü Özýeginiň çaga wagty daşary ýurtda ýaşamak tejribesi;
 • Robert Kolejde orta bilim almaklygy;
 • ABŞ-da ýokary bilim almagy;
 • Garward Işewürlik Okuwynda Magistratura okamagy;
 • Hünärine ussat adamlary işe almak;
 • Multi-tasking: bir wagtda birnäçe işi alyp barmak ukyby;
 • Ilki başga bir bankda ýolbaşçy bolmagy;
 • Tygşytlylyk; biznes klas biletleri ulanmazlyk, awtoulag we beýleki gündelik çykdajylaryň azaldylmagy;
 • «Ýylgyryp bilmeýän» adamy banka işe almazlyk;
 • Daşary ýurt dilini bilýän işgeriň zähmet haky koeffisientini artdyrmak;
 • Ogly Murat Özýeginiň Strategiýa Ofisi gurýar;…

Garward Işewürlik Okuwyndan berlen uçurym üstünlik baýragynda şeýle ýazgy bar: «Öňdengörüji telekeçi. Batyrgaý bankir, öňde goýan maksatlary üçin töwekgelçilik almagy başarýan, adatylyga razy bolmaýan, bilimiň we telekeçiligiňp goldawçysy. Watanyny baýlaşdyran. Gazananlaryňy maksat we umyt bilen jemgyýete yzyna berýärsiň. Jemgyýeti özgerdeniň, dünýä ylham bereniň üçin seni hormat bilen mübärekleýäris.»

Okap bilersiňiz  Hukuk namalary elektron görnüşde

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi. Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Öňdebaryjy Kowuslar kimler
1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda daşary syýasat...

Hususy telekeçileriň dykgatyna: Pensiýa gatançlary

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi...

Hoş habar: ýokanç kesel ýok edildi

Kongo Demokratik Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministrligi ebola epidemiýasyndan üstün çykylandygyny yglan etdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan berilýän maglumata görä, soňky bäş aýyň içinde bu...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...