No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:56
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Artur "Barselonany" terk etdi

Artur “Barselonany” terk etdi

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň resmi web saýty Arturyň 72 million ýewro bilen bilelikde 10 million ýewro bonus bahasy bilen “Ýuwentus” toparyna transfer bolandygyny mälim etdi. 23 ýaşyndaky braziliýaly ýarymgoragçy möwsümiň ahyrynda italiýa toparyna goşular. Artur 2018-nji ýylyň ýazynda “Gremio” toparyndan “Barselona” toparyna 32 million ýewro transfer bolupdy.

Artur täze goşulan “Ýuwentus” toparyna jemgyýetçilik torlarynda şeýle teswiri paýlaşdy.

— “Ýuwentusyň” meni öz toparyna getirmek üçin eden köp tagallasy üçin sag bolsun aýdýaryn. Uly kluba goşulýandygymy örän şat we bilelikde uly üstünlikleri gazanarys — diýip, aýdýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Habib Nurmagomedowyň kakasy aradan çykdy

UFC ugry boýunça garyşyk başa-baş göreş babatda çempionlyk derejesiniň eýesi russiýaly türgen Habib Nurmagomedowyň kakasy Abdulmanap Nurmagomedowyň aradan çykandygy mälim edildi. Metbugat gulluklarynyň habar...

Zehinli sungat işgärleri dünýä jemgyýetçiligine tanadylar

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewany başga işe geçmegi sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşatdy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow M.Mämmedowany Ministrler Kabinetiniň...

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň söwda gatnaşyklary işjeňleşdiriler

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

Milli Liderimiz Türkiýäniň we birnäçe ýurduň döwlet Baştutanlary bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 63 ýaşady. Bu Muhammet Pygamberiň ýaşydyr. Türkmen halkynyň asylly däplerine görä bu ýaşa ýetmek – belent...