TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Tesla”-nyň nobatdaky bazary

Dünýäde elektrik awtoulagyny öndürmekde we häzirki wagtda iň meşhur kompaniýalaryň biri hasaplanylýan “Tesla” kompaniýasy, özüniň dünýä ýüzünde maýa goýumlaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Kompaniýa mundan öň Hytaýda döwletinde önümçiligini ýola goýdy we Germaniýa döwletinde özüniň zawodyny açmaga taýýarlanýar. Indiki ýyldan başlap bolsa, Hindistan döwletinde işe girişer. Eýýäm “Tesla” kompaniýasy, ýerli wekilleri bilen Hindistanyň Bangalor şäherinde gözleg we innowasiýa merkezini açmak barada gepleşiklerini geçirendigi barada habar berdiler.

Soraga ynamly jogap berip bildimi?

Elektrikli awtoulag öndürijisi “Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we baş direktory Elon Musk “Twitter” jemgyýetçilik torunda soraglara jogap berip, Teslanyň 1,353 milliard hindi bazaryna haçan girjekdigi baradaky soraga “Geljek ýyl hökman” diýip jogap berdi.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle