“Tesla”-nyň hytaýly bäsdeşi güýçlenýär

Hytaýyň elektrik awtoulag öndürijisi “Xpeng” täze “SUV” ulagyny hödürledi. “P9” diýlip atlandyrylýan awtoulag halkara bazaryna çykarylar. “Xpeng” kompaniýasy, ulagyň 5 minutda 200 kilometre çenli zarýad aljakdygyny mälim etdi.

Hytaýyň ABŞ “Tesla” kompaniýasyna beren jogaplaryndan biri bolan “Xpeng” halkara bazarlary üçin täze elektrik ulagyny hödürledi. “Xpeng”kompaniýasyndan “G9” atly täze elektrik ulagy 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde Hytaýda satuwa çykarylar.

“Xpeng”-iň esaslandyryjysy Genri Sia metbugat üçin beren beýanatynda “G9, halkara we Hytaý bazarlary üçin ýerden oýlanyp tapylan we ösen ilkinji modelimizdir” -diýdi.

“Xpeng’s G9”, “Tesla” kompaniýasynyň “Model Y”, “Nio’s ES6” we “Li Auto” -yň “Li One” ulaglary bilen bäsleşer.

“G9”-da “Xpeng”-iň “Xpilot” ýarym awtonom hereketlendiriji ulgamy, “Lidar” tehnologiýasy we “Nvidia” çipleri bolar. Kompaniýa, “G9”awtoulagyň 5 minutda 200 kilometre çenli zarýad alyp biljekdigini öňe sürdi. Munuň üçin ýörite döredilen zarýad beriş bölümleri zerurdyr.

Täze batareýa arhitekturasy bolan bu awtoulag Hytaýyň Guanç Guangzhou halkara awtoulag sergisinde görkezildi. Ulagyň bahasy we umumy aralygy ýaly jikme-jiklikler entek doly aýan edilmedi.

“Xpeng” Ýewropanyň iň möhüm elektrik awtoulag bazarlaryndan biri bolan Norwegiýada açyldy. Kompaniýa sedan görnüşli “P7” modelini Skandinawiýa ýurduna iberdi. Şeýle hem bu kompaniýa, “Tesla”-dan has arzan awtoulaglary bilen tapawutlanýar. “Tesla Model 3” -iň bäsdeşi hökmünde işe girizilen “P5” modeliniň arzan satuw bahasy 14 müň dollar boldy. “Tesla Model 3” -iň Hytaýda satuw bahasy 38,650 dollar, “P5” modeli bolsa 24,650 dollardan satyldy.

“Model 3”, “Tesla” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen orta ölçegli dört gapyly elektrikli tizlikli elektrik togydyr. “Model 3 Standard Range Plus” wersiýasy 262 mil (422 km) EPA derejeli ähli elektrik aralygyny, uzyn aralyk wersiýasy bolsa 353 mil (568 km) berýär. “Tesla”-nyň pikiriçe, “Model 3” programma üpjünçiliginiň wagtal-wagtal täzelenmegi bilen öz-özüni dolandyrýan enjamlary doly öz içine alýar.

 

Aşgabatda täze awtobus ugurlary işe girizildi

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar