JEMGYÝET

<> <>atyn aldy

Elektrik bilen işleýän ulag önümçiliginde meşhurlyk gazanan «Tesla» kompaniýasy (ABŞ) energiýa çeşmelerini ýygnamakda tejribe toplan «Maxwel» bilen birleşdi. Has takygy, «Tesla» bu kompaniýany 218 million dollara satyn aldy. Indi «Teslanyň» öndürýän elektrikli ulaglarynda «Maxweliň» zarýad çeşmeleri işlär.

«Teslanyň» ýolbaşçysy Elon Maskyň pikirine görä, kompaniýanyň elektrikli ulaglarynda «Maxweliň» zarýad çeşmeleriniň ulanylmagy ozalky bateraýalardan has ygtybarly bolar. Ikinji bir tarapdan bolsa, bu awtoulagyň zarýad dowamlylygyny artdyrar. Häzir bu zarýad çeşmelerini «Teslanyň» ulaglarynda ýerleşdirmek boýunça ylmy işler alnyp barylýar. Oňa Stanford uniwersitetiniň alymlary hem gatnaşýarlar. Bu birleşik kompaniýanyň ulaglarynyň baha babatda hem has elýeterli bolmagyny üpjün eder.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär