TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

“TerraSentia” tehnikasynyň ösüşi  

Bu peýdaly tehika diňe bir ýokary takyklyk bilen ýerleri ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik bermän, ekinleri modellemek prosesini hem aňsatlaşdyrýar. Robotlar tehnologiýany ösdürmegiň indiki tapgyrydyr. Galyberse-de, tehnologiýa, oba hojalygynyň durmuşynda köp ýer tutýar.

Awtomatiki enjamlar barha köp dürli işleri amala aşyrýarlar. Mysal üçin, sürüjüsiz “TerraSentia” däneli fenotip roboty ösümliklere zyýan bermezden meýdanda aňsat we takyk aýlanýar. Daş-töweregindäki ekinleriň saglyk ýagdaýy barada maglumat ýygnamak üçin iň häzirki zaman duýgur enjamlaryny ulanýar. Bu maglumatlar hakyky wagtda kompýutere iberilýär. “TerraSentia” maşyn öwrenmek prinsipinde işleýär, ösümlikleriň parametrlerini yzygiderli ölçär: beýikligi, ýapraklaryň görnüşi, biomassasy. Zawod çyglylyk datçikleri bilen enjamlaşdyrylan bolsa, bu maglumatlar hem ýygnalyp we gaýtadan işlenip bilner.

“TerraSentia” sürüjüsiz adaty fenotip usullaryndan has artykmaçlyga eýe. Lightenil robot daşamak üçin amatly, ýaş ösümliklere zeper ýetirmän gözden geçirip biler. “TerraSentia” köp sagatlap netijeli işlemegi başarýar.

Umuman aýdanyňda, “tigirlerdäki kompýuterler” barha köpelýär we has çylşyrymlaşýar we işleýär. Anotherene bir möhüm ugur – oba hojalygynyň robotlary has elýeterli bolýar.

 

 

ARAZALYÝEW   TOÝMYRAT,

TOHU-nyň talyby.

 

Ata-enelik hukugyndan mahrum edilmek we çaganyň atalygyny anyklamak barada gysgaça maglumat

 

 

Ýene-de okaň

San­ly ul­ga­m has-da kämilleşdirilýär

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

Teswirle