Teňňeleriň gyrasy näme üçin tekiz däl?

Biler bolsaňyz kagyz pul döwründen öň, söwda edilýän pullar altyndan we kümüşden ýasalypdyr. Her döwürde bolşy ýaly şol döwürde hem dürli hilegärler bolupdyr. Olar puluň gyrasyny gazap, az mukdarda hem bolsa özlerine ýygnaýardylar. Şol döwürde söwdagärler altyny ýa-da kümüşi terezide çekip, gereginden az bolsa kabul etmeýärler eken. Elbetde, gramy ýetmedik şol pul hem ulanyşdan galýardy. Antik teňňelere seredip görseňiz, olaryň köp böleginiň dogry tegelek däldigini görersiňiz. Olar ýokarda agzalan meseläni çözmek üçin gyrasyny tekiz däl görnüşde ýasap başlapdyrlar. Bu usul arkaly teňňäniň gyrasynyň gazalandygyny anyklap bolýardy. Eger-de teňňeleriň gyrasy tekiz bolsa, bu teňňeler kabul edilmeýärdi. Bu däp häzirki günlere çenli hem dowam edip gelýär. Indi teňňeleriň içinde gymmat bahaly metal ulanylmasada, gyrasy tekiz däldir ýa-da ýörite hat ýerleşdirilendir. Häzirki döwürde teňňe pullar öz ähmiýetini ýitirdi. Emma döwletlere görä ony ulanmak, satyjynyň ony almak üçin mejburyýeti bar. Dünýäniň käbir ýurtlarynda bu mejburyýet belli bir mukdarda çäklendirilendir. Teňňe pullar dolanyşykda bar bolan pullaryň diňe 1%-ne ýetýär. Üns beren bolsaňyz kagyz pullarda adam ýüzleri görkezilse, teňňe pullarda bolsa gapdaldan gözrkezilýär. Sebäbi teňňe pullarda ýer kiçi bolansoň, gabartma usuly bilen adamyň ýüzüni doly bildirip bolmaýar. Şonuň üçin hem adam kellesiniň gapdalyndan görnüşi goýulýar.

 Resul Gylyjow

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň I ýyl talyby.

72 ýaşly adam aýalyna aýlanýan jaý gurup berdi

 ÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäher häkimligi Gämi şäherçesiniň demirgazyk tarapynda ýerleşýän suw arassalaýjy desgadan şäheriň 11-nji kiçi etrapçasynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän «Gündogar» ätiýaçlyk suw howuzlar toplumyna çenli suw geçiriji ulgamy gurmak üçin potratçyny saýlap-seçip almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçiriler. Bäsleşik şu ýylyň24-nji...
Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 27-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Salgysy:...
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ozalky diýlip boljak kansleri Angela Merkeliň 16 ýyllyk döwri tamamlandy. Ýurduň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer kansler Angela Merkel we onuň Ministrler Kabinetiniň agzalaryna resmi rugsat şahadatnamasyny gowşurdy. Merkel we onuň hökümet agzalary Germaniýanyň täze hökümeti düzülýänçe wagtlaýynça işlerini dowam ederler. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Merkeliň döwründe uly işleriň bitirilendigini, soňky 4 ýylda 600 kanunyň kabul edilendigini belledi. 1954-nji...
Haçan-da adam bagtly bolanda ol mydama gowudyr, emma hemme gowy adamlar mydama bagtly däl (O.Uaýld). Hemişe isleýän zadyňy etmeklik bagtlylyk däldir, emma ýerine ýetirip biläýjek zadyňy etmegi islemeklik bagtdyr. (L.Tolstoý). Bagtly durmuş haçan-da göwnüňde rahatlyk bolanda we hiç hili jogapkärçiligiň ýok ýerinde bardyr (Siseron). Bagt – bu berk jan saglygyň bolmagy we erbet ýadyň bolmagyndadyr (E.Feýer). Bagtsyzlykdan gülkünç...
Eýranda saparda bolýan Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň birnäçe ministrliklerinde gepleşikler geçirdi. Türkmen wekiliýeti Eýranyň Ýol we şähergurluşyk ministrliginde duşuşyklar geçirdi. Eýranyň "IRNA" agentliginiň habaryna görä, Eýranyň ýol we şähergurluşyk ministri Rostam Kasemi Türkmenistan bilen ulag, energetika we söwda ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini belläp, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demirýol üstaşyr geçişini iki esse artdyrmak babatda ylalaşyk gazanylandygyny belledi. Eýranyň ministri...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar