30/10/2020 12:27
Home TELEKEÇILIK “Türkmenhimiýa” döwlet konserninden halkara bäsleşik

“Türkmenhimiýa” döwlet konserninden halkara bäsleşik

Türkmenistanda dökünleriň we dürli himiýi önümleriň öndürilmegine gözegçilik edýän Türkmenhimiýa” döwlet konserni täze halkara bäsleşigini yglan etdi. Döwlet konsernini Marykarbamid zawodynyň çäklerinde ýyllyk kuwwaty 20000 tonna bolan metanol we karbamid-formaldegid konsentrat “UF-85” öndürýän önümhananyň gurluşygy we taslamasy babatda bäsleşige çagyrýar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin goşulan baha üçin salgydy hasaba almazdan 1150 ABŞ dollary möçberinde töleg töläp, resminamalar alyp bolar. Ýüz tutmagyň möhleti 15-nji oktýabrdan soňra 30 günüň dowamynda amala aşyrylyp bilner.

Habarlaşmak üçin: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 132

(+99312) 39 01 02/58/64.

Elektron salgysy: th.gurlushyk@online.tm;

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

 

Okap bilersiňiz  Ýeňijileriň Dykgatyna : Ata Watan Eserleri

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Russiýa konstitusion özgertmeler ýolunda
Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...

Daşyndan açylmaýan gapy

(hekaýa) “Gyzly öýe kyrk at baglanar”  “Paýhas çeşmesi” Ir döwürlerde bir ýurduň patyşasynyň ýekeje gyz perzendi bolupdyr. Patyşa gyzy üçin bir owadan köşk gurdurypdyr. Ýöne, ol köşküň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020” atly XXV Halkara maslahaty

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV Halkara maslahaty (OGT-2020) 2020-nji ýylyň 28-29-njy oktýabrynda Aşgabat şäherinde...

Türkmenistan sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Ministrler Kabinetiniň nobatdaky sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde sport ulgamynda ýurdumyzyň alyp barýan hyzmatdaşlygy barada hasabat berildi.
Okap bilersiňiz  Täze ösüş mümkinçiliklerine ymtylýar
Hasabatlardan görnüşi ýaly, Türkmenistan gysga wagtda halkara sport hyzmatdaşlygynyň...

“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandy

Ispaniýanyň çempionatynda “Real Madrid” bilen “Barselona” toparlarynyň arasyndaky özara duşuşyk “El Klasiko” ady bilen bellidir. “El Klasiko” duşuşygynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Real Madrid”...