28/11/2020 14:57
Home TELEKEÇILIK Türkmen izogamy dünýä bazaryna çykýar

Türkmen izogamy dünýä bazaryna çykýar

Häzirki wagtda ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda halk hojalygynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmagyň we ösdürmegiň, bazar gatnaşyklaryny, hususy telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny we eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli ulgamlaýyn işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň internet sahypasyndaky habara görä, bu alnyp barylýan işleriň netijesinde ýurdumyzda öndürilýän dürli önümleriň möçberi artýar hem-de olaryň görnüşleri giňelýär.

Eksportyň düzüminde ýerli çig mallaryndan öndürilen harytlar hem uly orun tutýar. Şeýle harytlaryň hatarynda «Gudratly Mekan» hojalyk jemgyýeti tarapyndan «Gudratly Mekan» haryt nyşany bilen öndürilýän izogam gurluşyk harytlaryny görkezmek bolar.

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Aşgabat şäher gümrükhanasynyň iş çäklerinden bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan eksporta çykarylan izogam önüminiň jemi möçberi 419 900 m2 deň boldy. Haryt tapgyrlary esasan Owganystan Yslam Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna we Gruziýa eksport edildi.

Munuň özi ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň oňyn netijeleriniň biridir.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Hususyýetçilere oba hojalyk tehnika goldawy
Okap bilersiňiz  «Ford» kompaniýasy 4-nji maýda işe başlar

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 20201-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...

Sagdyn bolmak üçin maslahatlar

Gyş günleriniň golaýlamagy bilen ilat arasynda ýiti respirator keselleriniň ýüze çykmalary has köpelýär. Onuň näsag adamdan daş-töweregindäkilere örän tiz we aňsatlyk bilen ýokuşýandygyny bellemek...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hoş habar: ýokanç kesel ýok edildi

Kongo Demokratik Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministrligi ebola epidemiýasyndan üstün çykylandygyny yglan etdi.
Okap bilersiňiz  “Türkmenturba” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden halkara bäsleşik
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan berilýän maglumata görä, soňky bäş aýyň içinde bu...

“Trendyol”: Garaşylmadyk arzanladyşlar bolar

Soňky birnäçe günden bäri, tutuş dünýäde söwda ulgamynda uly arzanladyşyň geçiriljek wagtyna sanlyja gün galdy. Dünýäde “Black Friday”diýlip atlandyrylýan, Türkiýede bolsa “Super anna” diýlip...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...

Horasanyň tutýan territoriýalary

“Horasan Ýurdunyň Geçmişinden” atly makalamyza dowam edýäris. Özünden ozalky taryhçylaryň, geograflaryň synlaryny ýatdan bilen alym Horasanyň 4 bölege bölünýändigini teswirleýär: Iranşahr-özüne Nyşapur, Kuhistan, Tabaseýn,...