17/01/2021 5:30
Home TELEKEÇILIK  Täze binalaryň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik

 Täze binalaryň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik

Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Gö­rog­ly kö­çe­si­niň ug­run­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň bi­na­la­ry­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça

BÄS­LE­ŞIK   yg­lan ed­ýär

Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän ta­rap­la­ryň ha­ýyş­na­ma­la­ry we teklip­le­ri Aş­ga­bat şä­he­ri­niň A.Ny­ýa­zow şa­ýo­lu­nyň 174-nji jaýyn­da ýer­leş­ýän Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­keçi­ler bir­leş­me­si­niň gur­lu­şyk bö­lü­min­de bel­le­ni­len ter­tip­de ka­bul edil­ýär hem-de res­mi­leş­di­ril­ýär.

Bäs­le­şik tek­lip­li buk­ja­lar bil­di­riş çap edi­len­den soň, 30 (otuz) gü­nüň do­wa­myn­da ka­bul edil­ýär.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 21-23-47, 21-23-48.

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi üçin Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ak bug­daý et­ra­by­nyň «Ka­sam­ly jül­ge» bö­le­gin­de at­la­ryň 500-si­ni sak­la­mak üçin ni­ýet­le­nen at­çy­lyk top­lu­my­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça

BÄS­LE­ŞIK  yg­lan ed­ýär

Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän ta­rap­laryň ha­ýyş­na­ma­la­ry we tek­lip­le­ri Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lunyň 84-nji ja­ýyn­da ýer­leş­ýän Türkme­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň Ba­za­ry öw­re­niş we da­şa­ry yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­lar müdir­li­gin­de bel­le­ni­len ter­tip­de ka­bul edil­ýär we res­mi­leş­di­ril­ýär.

Ha­ýyş­na­ma­lar 2021-nji ýy­lyň 6-njy ýan­wa­ry­na çen­li ka­bul edil­ýär.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-64, 44-46-36, 44-47-56.

 

Durmuş Sahypamyz

Okap bilersiňiz  Täze ösüş mümkinçiliklerine ymtylýar

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Okap bilersiňiz  Ýurtda öndürip boljak harytlar import edilmez

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.
Okap bilersiňiz  Kiçi we orta telekeçilige 10 million dollarlyk maliýe goldawy: COVID-19
Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“SOCAR Trading” Türkmenistandan çykaryljak nebiti satyn alar

Ýakyn iki ýylyň dowamynda “SOCAR Trading” (Azerbaýjan) kompaniýasy Türkmenistanda Önümi paýlaşmak hakynda Şertnamanyň şertlerinde iş alyp barýan Malaýziýanyň “Petronas” kompaniýasyndan iki million tonna nebit...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Halkara bäsleşik:  Gyýanlydaky polimer zawodynda önümhana

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara bäsleşigini yglan etdi. Bu bäsleşige laýyklykda Gyýanlydaky polimer zawodynda plastikden täze önümçilik önümhanasynyň gurluşygy we taslamalaşdyrylmagy babatda gyzyklanýan taraplary çagyrýar....

1800 metr belentlikdäki Gün bekedi

Alp daglarynyň Şweýsariýadaky belentliklerinde dünýädäki ilkinji ýüzýän Gün elektrik bekedi işläp başlady. Hünärmenler bu bekediň Gün energiýasyndan peýdalanmakda möhüm ädim bolup biljekdigini aýdýarlar. Täze beket...