TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Telekeçiler üçin onlaýn okuw guraldy

Ysraýyl Halkara Ösüş Hyzmatdaşlyk Guramasy (MASHAV) Haýfa şäherindäki “Golda Meir MASHAV Karmel” halkara okuw merkezi (MCTC) bilen bilelikde Merkezi Aziýadan 20 gatnaşyjy (17 aýal, 3 erkek) üçin onlaýn dabara gurady. Ysraýylyň Aşgabatdaky ilçihanasy tarapyndan başlanan telekeçiligi ösdürmek boýunça okuwy tamamlan Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Özbegistandan we Türkmenistandan gelen telekeçiler üçin 11 onlaýn sapak gurnaldy.

MASHAV we MCTC tarapyndan gurnalan bu okuw global pandemiýa döwründe üstünlik gazanmak üçin zerur bolan täze işewürlik endiklerini bermek arkaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bäşisiniň ileri tutulýan ugurlary boýunça işlenip düzüldi. Şeýle hem “COVID-19”-dan soň dünýäde ýüze çykýan kynçylyklary çözmek üçin gurallar berildi. Adamlar bu çökgünligiň ykdysady we durmuş netijelerinden ejir çekýärler.

Okuwlaryň dinleýjileri onlaýn leksiýalara gatnaşdylar, toparlarda we seminarlarda işlediler, aragatnaşyk, iş psihologiýasy, marketing, işewürlik modelleri we innowasiýa ýaly mowzuklar boýunça Ysraýyl mugallymlaryndan seslenme aldylar. Gatnaşanlar mugallymlar bilen ýakyndan işleşdiler.

MCTC müdiri Hawa Karri jemleýji çykyşynda ýerli, sebitleýin we global marketing we tehnologiki bilimlerde häzirki zaman we döredijilik ukyplaryny talap edýän ýaş telekeçiler tarapyndan getirilýän jemgyýetçilik we işewürlik pudagynyň yzygiderli üýtgemegine ünsi çekdi.

Telekeçiligi ösdürmek kursy, innowasiýa proseslerini we daşky gurşawy dolandyrmak arkaly biznesi döretmek we giňeltmek üçin gurallar we çeşmeler bilen üpjün etdi.

Ysraýylyň Aşgabatdaky ilçihanasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda sebit hyzmatdaşlygynda uly mümkinçilikleri görýär we ykdysady we durmuş integrasiýa maksatlaryna ýetmek üçin sebitdäki ähli ýurtlar bilen işleşmegi dowam etdirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Global çökgünlik döwründe COVID-19 pandemiýasynyň maşgalalarymyza we durmuşymyza ýetirýän ýaramaz täsiri, biznesi ösdürmegiň okuw meýilnamasyna gatnaşyjylar adamlar ýakyn wagtda has gowy günleriň gelmegini umyt edýärler.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle