No menu items!
8.9 C
Istanbul
30/03/2020 15:48
No menu items!
Home Tehnologiýa Nýu-Ýorkdan Londona tizlik rekordy

Nýu-Ýorkdan Londona tizlik rekordy

Beýik Britaniýanyň “British Airways” awiakompaniýasynyň ýolagçy uçary ABş-nyň Nýu-Ýork şäherinden Beýik Britaniýanyň London şäherine çenli aralygy ýokary tizlikde geçip, täze rekordy goýdy.

“The Independent” gazetiniň habar bermegine görä, “Boeing-747” uçary bu aralygy 4 sagat 56 minutda geçipdir. Uçary şeýle aralygy gysga wagtda geçmäge “Kira” apy-tupany kömek edipdir. Uçaryň tizligi sagatda 800 mile (ýagny ortaça sagatda 1200 kilometr) ýetipdir.

Mundan ozalky rekord “Norwegian Air” kompaniýasynyň uçaryna degişlidir. Bu uçar 2018-nji ýylyň ýanwarynda bu aralygy 5 sagat 13 minutda geçipdi. Adaty ýagdaýlarda bu uçar gatnawynyň wagty 6 sagat 13 minuta deňdir. 

“Kira” apy-tupany Beýik Britaniýada köp sanly işe päsgelçilik döretdi. Ýurtda jemgyýetçilik ulaglarynyň gatnaw tertibinde näsazlykly ýüze çykdy. Köp sanly uçar we otly gatnawlary saklandy. Sport çäreler ýatyryldy. Ýurduň käbir ýerlerden şemalyň tizligi sagat 150 kilometre deň boldy.

Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II bu apy-tupan sebäpli özüniň däp bolan dynç gündäki ybadathana gullugyny ýatyrdy.

SON HABERLER

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?