No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:16
No menu items!
Ana Sayfa TEKNOLOJİ Nýu-Ýorkdan Londona tizlik rekordy

Nýu-Ýorkdan Londona tizlik rekordy

Beýik Britaniýany√ÖÀÜ “British Airways” awiakompaniýasyny√ÖÀÜ ýolagçy uçary AB√Ö≈æ-ny√ÖÀÜ Nýu-Ýork √Ö≈∏äherinden Beýik Britaniýany√ÖÀÜ London √Ö≈∏äherine çenli aralygy ýokary tizlikde geçip, täze rekordy goýdy.

“The Independent” gazetini√ÖÀÜ habar bermegine görä, “Boeing-747” uçary bu aralygy 4 sagat 56 minutda geçipdir. Uçary √Ö≈∏eýle aralygy gysga wagtda geçmäge “Kira” apy-tupany kömek edipdir. Uçary√ÖÀÜ tizligi sagatda 800 mile (ýagny ortaça sagatda 1200 kilometr) ýetipdir.

Mundan ozalky rekord “Norwegian Air” kompaniýasyny√ÖÀÜ uçaryna degi√Ö≈∏lidir. Bu uçar 2018-nji ýyly√ÖÀÜ ýanwarynda bu aralygy 5 sagat 13 minutda geçipdi. Adaty ýagdaýlarda bu uçar gatnawyny√ÖÀÜ wagty 6 sagat 13 minuta de√ÖÀÜdir. 

“Kira” apy-tupany Beýik Britaniýada köp sanly i√Ö≈∏e päsgelçilik döretdi. Ýurtda jemgyýetçilik ulaglaryny√ÖÀÜ gatnaw tertibinde näsazlykly ýüze çykdy. Köp sanly uçar we otly gatnawlary saklandy. Sport çäreler ýatyryldy. Ýurdu√ÖÀÜ käbir ýerlerden √Ö≈∏emaly√ÖÀÜ tizligi sagat 150 kilometre de√ÖÀÜ boldy.

Beýik Britaniýany√ÖÀÜ √Ö≈∏a zenany Ýelizaweta II bu apy-tupan sebäpli özüni√ÖÀÜ däp bolan dynç gündäki ybadathana gullugyny ýatyrdy.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?