TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy.  Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy.

Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri girizmek tabşyryldy.

Ahal welaýatynyň häkimligi Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamaga we Ministrler Kabinetine bermäge borçly edildi.

 

Ahal welaýaty : dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Ýene-de okaň

Türkmenistandan Türkiýä gumanitar kömek

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýä gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti ýer titreme zerarly Türkiýä gynanç bildirdi

Teswirle