25/01/2021 22:05
Home TEHNOLOGIÝA Sürüjisiz ulaglaryň ýene-de biri tanyşdyryldy

Sürüjisiz ulaglaryň ýene-de biri tanyşdyryldy

Dünýä belli “General Motors” (GM) kompaniýasy “Cadillac” markasynyň uçýan görnüşini köpçülige görkezdi. Bu ulagyň täze görnüşi awtonom ýagdaýda sürüjisiz hyzmat berer.

Elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň önümçiliginden soňra awtomobil gurluşyk pudagynda sürüjisiz, awtonom görnüşde hereket edýän ulaglar üçin tehnologiýalar işlenip başlandy. Bu babatda ençeme kompaniýa iş alyp barýar.

Şeýle kompaniýalaryň biri hem “General Motors”  (GM) şereketidir. Bu kompaniýa hem dünýäniň iň abraýly “CES” halkara sarp ediş elektronika enjamlary sergisinde özüniň täze awtonom hereket edýän ulagyny görkezdi.

Beýik Britaniýanyň “Daily Mail” neşiriniň habaryna görä, bu ulag sagatda iň köp derejede 90 kilometr tizlige ýetip bilýär. Uçýan taksi hyzmatyny berjek ulag bir ýolagça niýetlenendir. Ulagyň haçan öndürilip başlanjakdygy heniz belli däl.

Bu ulagyň tanyşdyrylmagy kompaniýanyň paýnamasynyň 8,8 göterim artmagyna ýardam etdi.

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...

Dokma önümleriniň elektron söwda binýady dörediler

Milli ykdysadyýetimiziň dokma pudagyny dörebap derejede ösdürmek babatda hem-de bu pudakda öndürilýän önümlerini giň alyjylar köpçüligine ýetirmek babatda yzygiderli işler alnyp barylýar.
Okap bilersiňiz  1,5 milyar dolarlık Türkmenbaşı Deniz Limanı açılıyor
Bu babatda dokma...

Elektrik energetika ulgamynda goşmaça ylalaşyklar

“Türkmenistan– parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda möhüm desga—Kerki--Şibirgan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy ulanylmaga...