27/11/2020 10:51
Home TEHNOLOGIÝA Sagatda 1000 kilomet geçer

Sagatda 1000 kilomet geçer

«Hyperloop» — wakuum otly bolup, ol howasyz boşlukda magnitiň kömegi bilen hereket edýär. Sessiz hereketlenýän otlynyň tizligi häzirki zaman derhal otlularyň tizliginden iki esse ýokary bolar.

Täze ýokary tizlikli otlyny birnäçe ýerde synagdan geçirmek meýilleşdirilýär. Olaryň biri hem Koreýa Respublikasyndaky «Korail» institutydyr.

Otlynyň tizligi soňky synaglaryň birinde sagatda 1019 kilometre çenli ýetirilip görüldi. Munuň özi Koreýada geçirilen synaglaryň arasynda iň ýokary netijedir. Ozalky rekord sagatda 714 kilometr tizlige deň eken.

ABŞ-nyň «Hyperloop TT» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Dirk Albornyň aýtmagyna görä, Koreýa Respublikasyna wakuum otlularyň hereket edip başlajak ilkinji döwleti bolup biler. Ýöne munuň üçin 2024-nji ýyla çenli garaşmaly bolar.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi.
Okap bilersiňiz  Söýgi hakda meň pikirim
Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi täsirli derman

Söýgüsiz ýaşaýyş ýokdur. Söýgi babatda durmuşdaky hemme zat hakynda gyzykly, ruhlandyryjy makalalar, hekaýalar, oýlanmalar ýazyp bolar, ýöne men maşgaladaky söýgi hakynda beýan edesim gelýär....

Ýewropa futbolyna syn… Mourinýo Gwardiolany ýeňdi

Geçen hepde geçirilen öňdebaryjy futbol çempionatlaryň futbol duşuşyklary we olaryň netijeleri bilen ýurdumyzyň futbol janköýerlerini tanyşdyrmagy makul bildik.
Okap bilersiňiz  Karlowar kino festiwaly ýatyryldy
Angliýanyň Premýer ligasynda gyzykly duşuşyklaryň netijeleri: “Tottenhem 2:0...

Hususy telekeçileriň dykgatyna: Pensiýa gatançlary

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi...

Rus tennisçiniň uly ýeňşi

Tennis hünärmenleri birleşiginiň (ATP) jemleýji ýaryşynda final duşuşygy geçirildi. Finalda awstriýaly Dominik Tim bilen russiýaly Daniil Medwedew garşylaşdylar. Umumy hasapda 4: 6, 7: 6...