17/01/2021 5:03
Home TEHNOLOGIÝA Näme üçin kompaniýanyň ady “Xiaomi”?

Näme üçin kompaniýanyň ady “Xiaomi”?

Köp adamlar hytaý markalarynyň atlaryny gülkünç hasaplaýarlar. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň baş ýolbaşçysy Leý Szýun, öz söwda markasyna at dakmak bilen baglanyşykly tejribesi hakda aýdyp geçdi. Onuň aýtmagyna görä, kompaniýa esaslandyrylanda oňa “Gyzyl ýyldyz” (Red Star), “Gyzyl burç” (Red Pepper) we “Gara tüwi” (Black Rice) ýaly atlar goýmak hakynda gepleşipdirler. Emma dürli sebäplere görä hiç biri makullanmandyr. Ýöne bu pikirler kompaniýa häzirki berlen ada itergi beripdir.

“Maslahat wagtynda birden iň gowy görýän sözlemlerimi ýada saldym. Budda – bir däne tüwüsini mukaddes Meru dagy ýaly möhüm hasaplaýar” diýip, kompaniýanyň baş ýolbaşçysy belläp geçýär. Soňra ýolbaşça kompaniýanyň adynda tüwüniň iýeroglifini (Mi) ulanmagy teklip etdiler. Maýa goýujy Liu Sin “ownuk” sözüni “tüwi” sözüne goşmagy teklip etdi we kompaniýanyň ownuk, ýöne möhüm işleri edýändigini we olaryň hersine üns berýändigini hakda pikir berdi. “Xiaomi” ady işgärleriň arasynda çalt  makullandy.

“Xiaomi” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Leý Szýun, kompaniýanyň adynyň täsiri hakda öz pikirlerini şeýle beýan etdi: “Esasy tehnologiýa bolmasa, gowy önüm öndürip we ulanyjy tejribesine üns berilmese, islendik at kompaniýanyň ösüşine itergi berip bilmez. Munuň tersine kompaniýanyň ady ýönekeý bolup, tutuş topar önümde köp işlese, marka üstünlik gazanar” diýip, belleýär.

Okap bilersiňiz  "WhatsApp"-yñ täze ýyl rekordy
Okap bilersiňiz  Grenlandiýada buzlar ereýär

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Honda 5 aýry yklymda tapawutlanan futbolçy
Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan bilen Owganystanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Kabul şäherinde Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Hanif...

Ownuk üwelen kükürdiň önümçiligi ýola goýlar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde oba hojalygynyň zerurlyklary üçin gerek bolan himiýa önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça görülýän çäreler...

 “Akina-Andhoý” demir ýol şahasy işe girizildi

2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň...

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri möhüm desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün, 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmaklarynda Akina – Andhoý beketleriniň aralygyndaky demir ýolunyň, Ymamnazar (Türkmenistan) – Akina...