27/11/2020 10:33
Home TEHNOLOGIÝA “Google”-dan täze funksiýa

“Google”-dan täze funksiýa

Geçen ýyl soňky günlerinde ilkinji gezek ýüze çykan pandemiýa, häzirki wagtda dünýäde günüň esasy mowzuklaryň bir bolup durýar. Bu pandemiýa sebäpli dünýäde üýtgeşmeler bolup geçdi. Muňa garamazdan köp kompaniýalar täze döwre laýyk gelýän ösüşler bilen öňe okdurylmaga synanyşýarlar. Şeýle kompaniýalaryň biri Amerikanyň “Google” tehnologiýa kompaniýasydyr.

“Google” kompaniýasy pandemiýa döwründe mümkin boldugyça özüniň Karta programmasynyň görnüşini täzeledi. “TheNextWeb” web saýtynyň habaryna görä, “Google Karta” programmasy özüniň täze aýratynlygyny hödürleýär. Mundan ozal bu programma ýolda emeli gelen dykynlary görkezýärdi, indi bolsa jemgyýetçilik ulaglarynda dyknyşygy görkezip  başlar. Öň hödürlän bu taslamasyny, soňky täzelenme arkaly ulanyjylara onlaýn wagty bilen jemgyýetçilik ulaglarynyň haýsy wagt zolaklarynda işleýändigini görkezer. Kompaniýa  munuň üçin ulanyjynyň maglumatlaryny ulanar.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi.
Okap bilersiňiz  Lapis Lazuli güzergahı bisikletle geçilecek
Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Zähmete minnetdarlyk güni

Ýaponiýanyň milli baýramçylyklarynyň biri bolan, “Zähmete minnetdarlyk güni” her ýylyň 23-nji noýabrynda ýurduň çäklerinde giňden bellenilýär. Bu günde ähli pudaklaryň işgärleri, daýhanlar, döwlet edaralarynyň...

Çempionlar ligasy: “Barselona”, “Ýuwentus” indiki tapgyrda

Ýewropanyň öňdebaryjy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Çempionlar ligasynda toparçalardaky 4-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra indiki topara gejek toparlar mälim boldy. “Barselona., “Ýuwentus”, “Çelsi” we “Sewilýa” toparlary...

Arylaryň global kartasy döredildi

Dünýäde dürli yklymlarda dürli sebitlerde ýaşaýan arylaryň 20 müňe golaý görnüşi bar. Keselleriň, pestisidleriň we tebigy ýaşaýyş ýerleriniň azalmagy sebäpli olaryň sany barha azalýar....

Amyderýa Hazynasynyň Syry

Gözlegler  we  açyşlar Gadymy  Gündogaryň  taryhynda  aýratyn  orna  mynasyp  bolan  zergärçilik  sungatynyň  nepisligi, sünnäligi  bilen  tapawutlanan  nusgalary  adamzat  geçmişiniň  bütin  dowamynda  özüniň  kämillik  ýoluny  geçipdir....