No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/07/2020 5:20
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Apple” -iň täze önümleriniň çykjak senesi belli boldy

“Apple” -iň täze önümleriniň çykjak senesi belli boldy

ABŞ-nyň “Apple” kompaniýasy iOS 14 we beýleki täze programma üpjünçiligini we käbir täze önümlerini halk köpçüligine hödürlejek senesi mälim edildi. “Apple” kompaniýasynyň işläp düzüjileriniň bütindünýä maslahaty ( WWDC 2020) 22-nji iýunda geçiriler.

“Apple” -iň her ýyl WWDC döredijiler maslahatyny koronawirus epidemiýasy sebäpli internetde onlaýn görnüşinde geçiriler.

“NTV” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Apple” kompaniýasynyň täze ykjam mobil işleýiş ulgamy (iOS14) tanyşdyrylar.

Diňe müňlerçe işläp düzüjiler däl, eýsem millionlarça “Apple” kompaniýasynyň muşdaklary hem WWDC maslahatyna garaşýarlar. Düzgün bolşy ýaly, WWDC-de kompaniýanyň iň möhüm we gyzykly täze önümlerini görkezilýär.

Kompaniýanyň nobatdaky iOS 14 programmasy öndürijiligi we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin täzelik bolar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň,...

Göterip bolýan serginlediji öndürdi

Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy adamlaryň ýanynda götermegine mümkinçilik berýän kinniwanja serginlediji öndürdi. Ony geýýän futbolkaňyzyň jübüsinde hem göterip bolar. Bu enjam adamyň bedeniniň gyzgynlygyny 23...

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi. Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň...

Diňe 19 sanysy öndüriler

Italiýanyň kaşaň sport ulaglaryny öndürýän “Lamborghini” kompaniýasy “Lamborghini Sion Roadster” görnüşini tanyşdyrdy. Bu ulagyň “Lamborghini” kysymly ulaglaryň üsti açyk görnüşiniň iň güýçli ulaglarynyň biri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Pizarro futbol ýoluny tamamlady

“Werder Bremen” toparynyň oýunçysy Klaudio Pizarro futbol ýoluny tamamlamak kararyna geldi. 41 ýaşly peruly futbolçy “Werder Bremen” toparynda çykyş edip başlan mahalyndan iki möwsümden...

Daşary ýurtda bolýan raýatlarymyz üçin: Hasaba alynmak

Daşary  ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň 2020-nji ýylyň 05-nji...

Iň oňat internet teleseriýaly

Telewideniýe we aýdym-saz dünýäsiniň “iň gowulary” sylaglanan 46-njy “Pantene Altyn kebelek” baýraklarynda “Puhutw-iň” meşhur önümçilik şahsyýeti iň gowy internet seriýasy baýragyny aldy. Telewideniýe we aýdym-saz...

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet; menejment, okuwyň möhleti...