TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Tehnologiýa babatda onlaýn okuw

“Tehnologiýada iş durmuşyna gadam basyň” atly onlaýn okuw meýilnamasy geçirilýär. Bu okuw sapagy şu ýylyň 8-12-nji iýun aralygynda geçiriler. Ol “Python” diline esaslanýar. “Python” dili ýokary derejeli, umumy maksatly programmirleme dilidir.

Okuw meýilnamasyna gatnaşýan hemmeler üçin onlaýn sapagyň ahyrynda degişli ýumuşlar berler we bu babatda onlaýn toparlar döredilip, bu ýumuşlar ara alnyp maslahatlaşylar.

Okuw sapagyna gatnaşyjylaryň sany: 20 adam.

Her okuw sapagynyň dowamlylygy: 60 minut.

Dili: rus we iňlis dilidir.

1-nji gün

“Python” dilini ýükläp alyp, gurnamalydyr. Ilkinji setiriňizi ” Ilkinji setiriňizi “Salam, Wirusa gidiň!”. Üýtgeşikleriň giriň.

2-nji gün

«Yelp» programma üpjünçiligini işläp düzen Aýbek Sarbaýew özüniň tejribelerini paýlaşar. Ol Massaçusets uniwersitetini tamamlady. Onuň tejribesi kompýuter programma üpjünçiligi babatda möhümdir.

3-nji gün

“Python” buýruklary bilen dowam etmeli. Şertli operator. Ilkinji temperatura üýtgedijileri göz öňünde tutuň.

4-nji gün

Jama Ryskulowa “LinkedIn” tory boýunça 2018-nji ýylda işleýän bilermen. “Linkedin-de” nädip iş tapmalydygy barada maglumat berer. Onlaýn toruňyzy gurmak we gowy baglanyşyk gurmak üçin “LinkedIn-i” nädip ulanmalydygy barada tejribelerini paýlaşar.

5-nji gün

Oýun kody “Tötänleýin belgini çaklaň”.

Bu okuw sapagy barada giňişleýin maglumaty  https://forms.gle/Fek3SE86T8KnmtMb9 saýtyndan alyp bilersiňiz we şu ýerde hasaba durup bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle