JEMGYÝET

Tazmanýa gaplaňy :Tohumy tükenmän eken

Tohumy tükendi diýlip ýörlen Tazmanýa gaplaňy 85 ýyldan soňra ýene-de ýüze çykdy. Mundan öň gaplaňyň bu görnüşi iň soňky gezek 1936-njy ýylda görlüpdi.

Awstraliýanyň Milli film we ses arhiwi (NFSA) 1935-nji ýylda surata düşürilen «Täsinlikler ülkesi: Tazmanýa» atly dokumental filmde görnen gaplaňyň keşbine gaýtadan ünsi çekdi.

Arhiwiň hünärmenleriniň hem tassyklamagyna görä, hut, şol jandardan birisi häzir Hobart şäherindäki Bimeris haýwanat bagynda-da bar. Ýöne bu haýwanat bagy häzir işlemeýär. Bu bolsa gaplaňyň hiç hili gorkusyz-ürküsiz ýaşamagyny üpjün edipdir.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi