TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täzeden serhetlerini açýar

Ýakyn wagtda Täze Zelandiýa täzeden serhetlerini açmaga taýýarlyk görýär. Mälim bolşy ýaly, koronawirus pandemiýasy sebäpli ýurduň serhetleri wagtlaýynça ýapylypdy. bu serhetleri täzeden diňe doly sanjym alanlara açmak meýilleşdirilýär.

2022-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap, daşary ýurtlardaky öz raýatlary kabul edip başlaýar. Aprel aýyndan bolsa, syýahatçylara gapylaryny açar.

Bilşimiz ýaly, Täze Zelandiýa pandemiýa başlandan soňra has berk çäklendiriş çärelerini kabul etdi. Hatda awgusta aýyndaky koronawirusyň “delta” görnüşiniň çalt ýaýramagynyň öňüni almakda hem kynçylyk çekdi.

Şonuň üçin ýurduň hökümeti wirusdan doly saplanmak üçin göreş alyp baryp, bir tarapdan hem onuň bilen ýaşamagy dowam etdirmegi hem göz öňünde tutýar. Ýurduň iň iri şäherlerinden biri bolan Oklend 2-nji dekabrdan çäklendirmeleri gowşadýar. Bu şäherde kafeler, restoranlar we sport merkezleri täzeden açylar.

 

Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

 

 

Ýene-de okaň

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy

Gyş paslynda berjaý edilmeli kadalar

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

Teswirle